Środki ostrożności przy postępowaniu Honeywell Bw Solo

Przy postępowaniu z Honeywell Bw Solo należy zachować szczególną ostrożność. Produkt wytwarza środki chemiczne, które mogą być szkodliwe, jeśli nie są używane zgodnie z instrukcjami. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód, należy zawsze stosować się do instrukcji użytkowania i stosować wszystkie wymagane środki ostrożności. Przy pracy z produktem należy nosić odpowiednie ubranie ochronne i używać okularów ochronnych lub maski. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć skaleczeń, poparzeń lub innych obrażeń.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Honeywell Bw Solo

Środki dezynfekcyjne Ecolab są skuteczne w zwalczaniu koronawirusa wywołującego COVID-19.

Ludzkie koronawirusy1 występują powszechnie na całym świecie i często wywołują choroby o łagodnym i umiarkowanym przebiegu. Wiadomo, że dwa nowsze ludzkie koronawirusy, MERS-CoV i SARS-CoV, powodują poważne choroby. Nowy koronawirus, 2019-nCoV wywołujący ostry zespół oddechowy, pojawił się w 2019 roku i budzi obawy.

Co to jest koronawirus 2019-nCoV wywołujący ostry zespół oddechowy (2019-nCoV)? 2

 • Chińskie władze zidentyfikowały nowego koronawirusa, który pojawił się w mieście Wuhan w Chinach.
 • Potwierdzono tysiące przypadków zakażenia wirusem, w tym poza Wuhan, a kolejne stwierdza się w rosnącej liczbie krajów na całym świecie. Pierwszy przypadek zakażenia wirusem w Stanach Zjednoczonych wykryto 21 stycznia, a w Europie (we Francji) 24 stycznia.
 • Oznaki i objawy kliniczne obejmują gorączkę oraz objawy choroby dolnych dróg oddechowych (np. kaszel, duszność).
 • Na początku, wielu pacjentów epidemii w Wuhan w Chinach miało rzekomo kontakt z dużym targiem sprzedającym owoce morza i zwierzęta, co sugeruje, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka. Jednak rosnąca liczba pacjentów prawdopodobnie nie miała kontaktu z targowiskami sprzedającymi zwierzęta, co sugeruje, że dochodzi do przeniesienia się wirusa z człowieka na człowieka. Nie jest jasne, jak łatwy i skuteczny jest sposób rozprzestrzeniania się wirusa między ludźmi. Wiadomo, że zarówno MERS, jak i SARS powodują poważne choroby u ludzi. Jeśli chodzi o 2019-nCoV, sytuacja w dalszym ciągu jest niejasna i szybko się zmienia. Podczas gdy w Chinach zgłasza się przypadki poważnej choroby, w tym liczne przypadki śmiertelne będące jej następstwem, choroba u innych pacjentów miała łagodniejszy przebieg i zostali oni wypisani ze szpitala. Zgłasza się przypadki przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka u pracowników służby zdrowia, którzy sprawowali opiekę nad niektórymi chorymi w Chinach.

Jakie są środki ostrożności, które pozwolą zapobiec zakażeniom koronawirusem 2019-nCoV w środowisku opieki zdrowotnej? 3
Mimo że dynamika przenoszenia nie została jeszcze poznana, Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom oraz Światowa Organizacja Zdrowia zalecają obecnie ostrożność podczas kontaktu z pacjentami, wobec których podejrzewa się zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV:

 • Standardowe zalecenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń obejmują regularne mycie rąk, zakrywanie ust i nosa podczas kasłania oraz kichania, a także dokładne gotowanie mięsa oraz jaj. Jeśli to możliwe, unikanie bliskiego kontaktu z pacjentami, którzy zostali zakażeni.
 • Unikanie bliskiego kontaktu ze wszystkimi osobami, które wykazują objawy choroby układu oddechowego, np. kaszel i kichanie.
 • Pacjentów należy prosić o założenie maski chirurgicznej od razu po identyfikacji oraz przeprowadzenie badania w osobnym gabinecie przy zamkniętych drzwiach, najlepiej w pomieszczeniu AII.
 • Pracownicy służby zdrowia wchodzący do pomieszczenia powinni stosować standardowe środki ostrożności, środki ostrożności przy kontakcie, środki ostrożności wymagane przy zakażeniach przenoszonych drogą powietrzno-pyłową oraz środki ochrony oczu (np. okulary lub maseczka). Należy natychmiast powiadomić personel ds. kontroli zakażeń placówki ochrony zdrowia oraz miejscową służbę zdrowia. Dokładna higiena rąk i higiena powierzchni mają kluczowe znaczenie w przypadku tych środków ostrożności mających na celu izolację.
 • Jakie produkty do higieny rąk są skuteczne przeciwko 2019-nCoV?
  Jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie przeniesienia pojawiających się patogenów jest higiena rąk w postaci regularnego mycia rąk wodą z mydłem lub stosowania alkoholowego preparatu do dezynfekcji rąk (alcohol-based handrub, ABHR), deklarującego skuteczność przeciwko wirusom osłonkowym. Wszystkie zalecane produkty są zgodne z normą EN14476 lub wykazują ograniczoną skuteczność przeciwko wirusowi Vaccinia zgodnie z EN14476.

  Niżej wymienione produkty nie są dostępne we wszystkich krajach/regionach. Prosimy o kontakt z lokalnym konsultantem Ecolab w celu uzyskania informacji.

  OBSZAR ZASTOSOWAŃPRODUKT ECOLAB
  Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąkAniosGel 800AniosRub 800
  AniosGel 85 NPC
  AniosRub 85 NPCPianka SkinmanSkinman Soft PlusSkinman Soft ProtectSpirigel Complete

  Jakie środki dezynfekujące są skuteczne przeciwko 2019-nCoV?

  Dezynfekcja twardych, nieporowatych powierzchni ma kluczowe znaczenia dla zachowania bezpiecznego otoczenia i zapobiegania przenoszeniu powstających patogenów.

  .

  Podłogi i powierzchnie (koncentraty produktów)Actichlor PlusAnios Oxy'Floor
  Incidin Active
  Incidin Plus (skuteczny tylko przeciw wirusowi osłonkowemu DVV)Incidin ProSurfanios PremiumPowierzchnie (produkty gotowe do użycia)Aniospray QuickChusteczki Anios QuickChusteczki alkoholowe IncidinPianka Incidin (skuteczna tylko przeciw wirusowi osłonkowemu DVV)Incidin LiquidIncidin Oxywipe / Incidin Oxywipe SIncidin Oxyfoam / Incidin Oxyfoam SSani-Cloth ActivePowierzchnie (produkty gotowe do użycia)`Surfa'Safe PremiumWip'Anios ExcelDezynfekcja powietrzaAseptanios AD

  Jakie działania są nadal w toku?

 • Kontrola podróżnych z Wuhan w Chinach.
 • Ograniczenia dotyczące podróży z miast w środkowych Chinach — Huanggang, Ezhou i Wuhan.
 • Określenie źródła pochodzenia wirusa, które może doprowadzić do ustalenia zalecanych wytycznych dotyczących przenoszenia się wirusa od zwierząt.
 • Określenie postępu choroby wśród osób chorych i sposobu, w jaki mogło dojść do zakażenia.
 • Określenie częstotliwości i prawdopodobieństwa przenoszenia się choroby z człowieka na człowieka.
 • Więcej informacji można znaleźć w witrynie:
  Światowa Organizacja Zdrowia, Koronawirus: www. int/health-topics/coronavirus


  Źródła:
  1. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), Opis koronowirusa. www. html
  2. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), Nowy koronawirus 2019. gov/coronavirus/2019-nCoV/summary. html
  3. Światowa Organizacja Zdrowia, Koronawirus www. html
  4. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), Tymczasowe zdrowotne zalecenia dotyczące zapobiegania zakażeniom i ich kontroli w przypadku pacjentów objętych dochodzeniem w sprawie nowego koronawirusa 2019. www. html
  5. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), Porady dotyczące pojawiających się wirusowych patogenów w przypadku pestycydów przeciwdrobnoustrojowych. epa. gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-guidance-antimicrobial-pesticides">www. gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-guidance-antimicrobial-pesticides

  Środki ostrożności podczas pracy z ługiem sodowym:

  • stosować rękawice ochronne,
  • nosić okulary ochronne lub maskę przeciwgazową na twarz,
  • nosić odzież ochronną,
  • nie wdychać oparów,
  • przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnych pojemnikach,
  • zapewnić wentylację miejsca magazynowania pojemników,
  • nie opróżniać zbiorników do kanalizacji i zapobiegać przed wydostaniem się substancji do środowiska,
  • unikać wilgoci i wysokich temperatur,
  • przechowywać z dala od źródeł ciepła,
  • wyposażyć miejsce pracy z substancją w prysznic oraz natrysk do płukania oczu,
  • unikać kontaktu z metalami ze względu na ryzyko wybuchu.

  Zagrożenia dla człowieka – pierwsza pomoc:

 • W przypadku dostania się ługu sodowego do dróg oddechowych:
 • Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze, z dala od miejsca zagrożenia,
 • Zapewnić poszkodowanemu warunki do odpoczynku, w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie,
 • Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła,
 • Zapewnić pomoc medyczną poszkodowanemu,
 • Zastosować sztuczne oddychanie w przypadku zatrzymania oddechu.
 • W przypadku połknięcia ługu sodowego:
 • Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza,
 • Nie wywoływać wymiotów u poszkodowanego,
 • Nie podawać poszkodowanej osobie płynów.
 • W przypadku kontaktu ługu sodowego z włosami i/lub skórą:
 • Zdjąć z poszkodowanego zanieczyszczoną odzież i obuwie,
 • Spłukać skórę poszkodowanej osoby obfitą ilością wody, niewielkim strumieniem,
 • Założyć jałowy opatrunek na oparzenie.
 • W przypadku dostania się ługu sodowego do oczu:
 • Natychmiast przemyć oczy poszkodowanego dużą ilością wody, przy odwiniętych powiekach,
 • Usunąć soczewki kontaktowe jeśli to możliwe i kontynuować płukanie oczu,
 • Wezwać lekarza.
 • Zagrożenia dla środowiska:

 • Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości ługu sodowego do gleby, kanalizacji i cieków wodnych, ze względu na możliwość skażenia terenu
 • Postępowanie w przypadku uwolnienia ługu sodowego do środowiska:
 • natychmiast poinformować odpowiednie władze lokalne oraz zlikwidować wyciek jeśli jest to możliwe,
 • zapobiegać przed rozprzestrzenianiem się cieczy poprzez obwałowanie terenu,
 • rozlany ług sodowy zasypać ziemią lub piaskiem i zebrać do zamykanego pojemnika,
 • zutylizować w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla pielęgniarek POZ wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.

  Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

  Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

  1. wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  2. wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty - tylko pacjenci z pilnym skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
  3. teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

  Wizyty domowe

  1. Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącznie do pacjentów pilnych! Zminimalizuje to ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19
  2. Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e- recepty oraz środków pomocniczych poprzez łączność telefoniczną.
  3. Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem lub jego rodziną. Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.
  4. W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

   • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
   • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
   • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
   • czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych - jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

   Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej!

   Środki ochrony indywidualnej zgodne z wytycznymi GIS i WHO

   UWAGA!  Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ- teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję co dalej z pacjentem. Natomiast, gdy pacjent informuje, że jest z kontaktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego ze stacją SANEPID (proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

   Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej

   PAMIĘTAJ!!!
   Brak dostępności do środków ochrony indywidualnej powoduje, że wizyta domowa powinna zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposażenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej!!!

   Nie narażaj siebie na zakażenie i przymusową izolację.
   Pozbawisz przez to innych pacjentów opieki, której przecież potrzebują!

   Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie

  5. 3 - czerwone plastikowe worki- ponumeruj worki 1, 2, 3
  6. 1- worek plastikowy w innym kolorze
  7. 2 pary rękawiczek
  8. Maska twarzowa z filtrem HEPA ewentualnie chirurgiczna
  9. Fartuch ochronny nieprzesiąkliwy (lub flizelinowy jeżeli wizyta jest dedykowana wykonaniu iniekcji, innych zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek)
  10. Gogle lub przyłbica
  11. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
  12. Pamiętaj o związaniu lub upięciu włosów
  13. Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

   Organizacja wizyty domowej

  14. Umów telefonicznie wizytę domową
  15. Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu zaplanowania wizyty
  16. Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory bezpośrednio przed wizytą
  17. Poproś aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko pacjent, bez rodziny
  18. Poproś aby pacjent miał założoną maskę jednorazową w trakcie pielęgniarskiej wizyty, w sytuacji gdy jej nie posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej rozmowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maskę. Jeśli nie ma takiej możliwości poproś pacjenta, aby zasłonił usta i nos np. ręcznikiem
  19. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte
  20. Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu
  21. Zastosuj poniższy algorytm
   Algorytm zakładania środków ochrony osobistej

  22. Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
  23. Pamiętaj o zasadzie: „nic po niżej łokcia” co oznacza, że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.
  24. Zepnij włosy.
  25. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, zdezynfekuj ręce i nadgarstki roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
  26. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne)
  27. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze rękawice
  28. Załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa. Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA, zastępczo załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips na nosie.
  29. Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę
  30. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie)
  31. Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.

   Pamiętaj! w domu chorego masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany maseczki.

   1. Wizyta powinna trwać jak najkrócej, maksymalnie 15 minut.
   2. Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione poprzez teleporadę
   3. Algorytm zdejmowania środków ochrony osobistej

   4. Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym i umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
   5. Zdejmij gogle lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz musiała je umyć i zdezynfekować)
   6.  zdezynfekuj rękawice wewnętrzne
   7. Zdejmij maskę ochronną twarzową, (jeżeli użyłaś maski z filtrem hepa pamiętaj aby najpierw zdjąć taśmy nagłowia potyliczną i szyjną i trzymając czaszę maski odsuń maskę od twarzy zdejmując ją- umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
   8. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku,
   9. Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka.
   10. Zamknij szczelnie tak aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się
   11. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
   12. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który użyłaś podczas udzielania świadczenia 
   13. Zdejmij środki ochrony osobistej stosując poniższy algorytm​​​​​​
   14. Pamiętaj!

    Pacjent, który wymaga pilnej wizyty pielęgniarki rodzinnej – uzasadnionej jego stanem zdrowia, nie może pozostać bez opieki!

    Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
    Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!
    Sytuacja zmienia się dynamicznie.

    Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ w trakcie epidemii koronawirusa

   15. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ – harmonogram
   16. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem.
   17. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (schemat jak wyżej)
   18. Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony indywidualnej
   19. Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej, przekaż maseczkę ochronną pacjentowi natychmiast po wejściu do przychodni
   20. Wizyta powinna trwać krótko
   21. Wywietrz gabinet po każdym pacjencie
   22. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji
   23. Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilka krotnie w ciągu dnia
   24. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz- glukometr, stetoskop oraz każdy inny
   25. Wszystko dokumentujemy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

    Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

   26. Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pacjenta
   27. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy. 
   28. Udzielaj teleporady jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.
   29. Udzielanie kilku teleporad jednocześnie - grozi popełnieniem błędu!
   30. Jeżeli udzielasz teleporady a w trakcie przyszedł pacjent do gabinetu, poproś aby zaczekał. Udzielanie jednoczasowo dwóch konsultacji obarczone jest błędem!
   31. Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał, to o czym rozmawialiście
   32. Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie je stosował
   33. Edukuj pacjenta, monitoruj telefonicznie efekty edukacji
   34. Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń.
    Jeżeli to możliwe poproś o przysłanie zdjęcia, aby się upewnić, że nie doszło do błędu.
   35. Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

    Ważne!
    Pamiętaj o wpisaniu również godziny teleporady.

    Może się zdarzyć, że będziesz zmuszona poddać się obowiązkowej kwarantannie. W domu masz małe dzieci lub osobę starszą, poproś Wojewodę z Twojego terenu o wskazanie miejsca odbycia kwarantanny poza domem. Masz takie prawo.

    Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego

    Pamiętaj!
    W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje możliwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy -skontaktuj się z Twoją Okręgową Izbą a otrzymasz pomoc psychologiczną.

    Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uruchomiło porady dla pielęgniarek. Masz wątpliwości – zadzwoń i upewnij się abyś czuła się bezpieczna. tel. 22 398 18 72

    WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

    Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

   36. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.
   37. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
   38. Badanie może być przeprowadzone dla personelu medycznego bez konieczności pojawienia się typowych objawów jak gorączka, kaszel, duszność.
   39. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
   40. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS- CoV-2
   41. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
   42. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
   43. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.
   44. Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
    Sytuacja zmienia się dynamicznie.

  Środki ostrożności przy postępowaniu Honeywell Bw Solo

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Honeywell Bw Solo

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Honeywell Bw Solo