Dodatek komunikacyjny Ge Ael18 Series

Dodatek komunikacyjny Ge Ael18 Series to nowoczesna rodzina przekaźników komunikacyjnych firmy GE. Przekaźniki te są zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności oraz wytrzymałości, zapewniając wysoką jakość komunikacji w sieciach komutowanych. Dodatek komunikacyjny Ge Ael18 Series posiada szeroki zakres funkcji, w tym wsparcie dla technologii Ethernet, szerokopasmowej transmisji danych, wsparcie dla protokołów komunikacyjnych, wsparcie dla protokołów sieciowych, wsparcie dla technologii bezprzewodowej oraz szerokopasmowej transmisji danych. Dodatek komunikacyjny Ge Ael18 Series zapewnia szybką i niezawodną komunikację w sieciach komutowanych i zapewnia zaawansowaną funkcjonalność w zakresie zarządzania sieciami.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek komunikacyjny Ge Ael18 Series

Ile w 2023 r. wyniosą dodatki do uposażenia żołnierzy zawodowych: specjalny, długoletnią służbę, kompensacyjny, służbowy?

MON pracuje na nowym rozporządzeniem w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Zostanie opublikowane na podstawie art. 439 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Wejdzie w życie już w trakcie 2023 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r. Nie stanowi to złamania zasady „prawo nie działa wstecz”, gdyż dotyczy ona tylko zmian niekorzystnych dla żołnierzy.

Projekt rozporządzenia w formacie WORD do ściągnięcia:

Jakie zmiany w dodatkach do uposażenia dla żołnierzy w 2023 r.?

MON proponuje zachowanie aktualnych wysokości dodatków oraz aktualnych warunków otrzymywania:

 1. dodatku specjalnego dla: członków załóg wojskowych statków powietrznych (z uzupełnieniem przewidującym zwiększenie tego dodatku dla pilotów, którzy wykonywać będą loty na samolotach F-35 i FA 50 – na analogicznych warunkach jakie dzisiaj są przewidziane dla pilotów samolotów F-16 – więcej na końcu artykułu), marynarzy, dla personelu służby inżynieryjno – lotniczej, nurków, soczków spadochronowych, żołnierzy JW GROM, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, saperów oraz dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
 2. dodatku służbowego dla: dowódców batalionów, dowódców kompani, komendantów szkół podoficerskich, szefów kompanii, dla kontroler ruchu lotniczego, dla żołnierzy zajmujących stanowiska w ataszacie obrony, lekarzy, prawników, nawigatorów naprowadzania, szefów służb, informatyków, żołnierzy Wojsk Specjalnych, jednostek tzw. bojowych oraz wybranych żołnierzy z innych jednostek wojskowych,
 3. dodatku za długoletnią służbę wojskową
 4. dodatku kompensacyjnego.

W rozporządzeniu zaproponowano nową formułę dodatku motywacyjnego, który przysługiwać będzie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusie podoficerów zawodowych lub szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej. Proponuje się następujące kryteria i wysokość omawianego dodatku:

 • 105 zł – dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej;
 • 150 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną co najmniej bardzo dobrą w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych;
 • 255 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w ostatniej opinii służbowej;
 • Poniżej szczegółowe informacje opracowano na podstawie uzasadnienia do projektu rozporządzenia

  Dodatki służbowe w 2023 r.

  Są to dodatki, które otrzymują żołnierze zawodowi za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych (stawki miesięczne).

  W 2023 r. nie zmienią się zasady ich przyznawania,.

  Dodatki wynoszą dla:

  1) dowódcy batalionu (dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów) – od 150 zł do 450 zł (w przypadku pełnienia służby w tzw. jednostkach bojowych od 600 zł do 900 zł);

  2) komendanta szkoły podoficerskiej – od 150 zł do 450 zł;

  3) dowódcy kompanii (baterii, klucza, szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi) – od 75 zł do 300 zł (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 525 zł do 750 zł);

  4) szefa kompanii, baterii, klucza, szwadronu (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 495 zł do 525 zł) albo bosmana okrętowego – od 45 zł do 75 zł;

  5) kontroler ruchu lotniczego – od 450 zł do 900 zł oraz zwiększenie o 300 zł za każde uprawnienie lub zwiększenie o 750 zł za każde uprawnienie uzupełniające instruktorskie;

  6) żołnierzy zajmujących stanowiska w ataszacie obrony – do 750 zł;

  7) żołnierzy Jednostki Wojskowej FORMOZA oraz Jednostki Wojskowej Komandosów – od 1200 zł do 3300 zł;

  8) żołnierzy Jednostki Wojskowej NIL albo Jednostce Wojskowej AGAT – od 150 zł do 2400 zł;

  9) żołnierzy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, 7. eskadry działań specjalnych, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych – do 750 zł;

  10) żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM – do 1350 zł;

  11) żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej – do 450 zł;

  12) żołnierzy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz 8. Bazy Lotnictwa Transportowego: piloci do 750 zł, personel pokładowy do 450 zł;

  13) żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – do 450 zł;

  14) lekarza albo lekarz dentysty – od 150 zł do 1500 zł;

  15) radcy prawnego albo referenta prawnego – od 150 zł do 900 zł;

  16) nawigatora naprowadzania albo wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa – od 300 zł do 900 zł;

  17) szefa służby technicznej lub materiałowej – od 150 zł do 375 zł;

  18) żołnierzy Agencji Uzbrojenia realizującego zamówienia publiczne – od 750 zł do 3000 zł;

  19) kryptologa, odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo lub programisty w JW Nr 5949, JW Nr 3860 lub w JW Nr 4993 albo w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – od 450 zł do 2100 zł.

  UWAGA! Uwzględniając coroczny wzrost budżetu na wydatki obronne, w tym na zabezpieczenie potrzeb zwiększających się stanów osobowych Sił Zbrojnych oraz związany z tym zakres obowiązków i odpowiedzialności za prawidłową realizację budżetu zwiększono dodatek służbowy dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska głównych księgowych. Według nowych rozwiązań wysokość dodatku będzie wynosić od 300 zł do 600 zł miesięcznie.

  Dodatek za długoletnią służbę wojskową 2023 r.

  MON planuje zachowanie dotychczasowych rozwiązań, zgodnie z którymi wysokość tego dodatku kształtować się będzie w następujący sposób, po:

  - 3 latach służby (3% uposażenia zasadniczego),

  - 6 latach służby (6% uposażenia zasadniczego),

  - 9 latach służby (9% uposażenia zasadniczego),

  - 12 latach służby (12% uposażenia zasadniczego),

  - 15 latach służby (15% uposażenia zasadniczego).

  Po 15 latach dodatek wzrastać będzie co roku o 1% należnego uposażenia zasadniczego, maksymalnie do 35% tego uposażenia po 35 latach służby.

  Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne w zakresie nabycia prawa do przedmiotowego dodatku MON przyjmie, że w treści decyzji przyznającej ten dodatek podaje się wartość procentową i kwotową tego dodatku na dzień stawienia się żołnierza w jednostce wojskowej. Wysokość dodatku uzależniona będzie od okresu pełnienia czynnej (a więc zawodowej oraz wszystkich niezawodowych rodzajów służby wojskowej).

  Dodatek kompensacyjny 2023 r.

  Dodatek kompensacyjny przysługiwać będzie żołnierzowi wyznaczonemu na wyższe stanowisko służbowe (bez mianowania na wyższy stopień wojskowy) w wysokości różnicy między stawką uposażenia zasadniczego należnego żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym stanowisku służbowym, a stawką uposażenia zasadniczego otrzymywaną na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

  Zaproponowana zmiana w stosunku do stanu obecnego wynika z nowej formuły dodatku motywacyjnego, który przysługiwać będzie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusie podoficerów zawodowych lub szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej (patrz poniżej).

  Dodatek motywacyjny 2023 r.

  MON proponuje następujące kryteria i wysokość omawianego dodatku:

  1) 105 zł – dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej;

  2) 150 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną co najmniej bardzo dobrą w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych;

  3) 255 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w ostatniej opinii służbowej;

  4) 405 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych.

  W przepisach przejściowych rozporządzenia zamieszczono regulacje dotyczące zaliczania dodatków wypłacanych żołnierzowi zawodowemu w okresie służby wojskowej do odpowiedniego dodatku specjalnego lub służbowego. Doliczenie to pozwoli na ustalenie całkowitego okresu pobierania dodatku o tożsamym charakterze, bez względu na jego nazwę.

  Okres pobierania dodatku ma natomiast istotne znaczenie dla ustalenia jego wysokości w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej.

  Dodatki specjalne 2023 r.

  MON zakłada utrzymanie obowiązujących norm określających dodatki specjalne, które otrzymują żołnierze za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej (stawki miesięczne):

  1) dla pilotów – od 750 zł do 2700 zł oraz zwiększenie za wykonywanie lotów na samolotach F-16 do 2250 zł lub zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD – do 2250 zł,

  2) dla pozostałego personelu latającego – od 450 zł do 1500 zł oraz zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD do 1500 zł,

  3) zachowanie prawa do dodatku za wykonywanie lotów dla pilotów i pozostałego personelu latającego w przypadku zaprzestania wykonywania lotów,

  4) dla personelu służby inżynieryjno – lotniczej – do 450 zł oraz zwiększenie za obsługę samolotów F-16 lub śmigłowców wykonujących starty i lądowania z okrętów Marynarki Wojennej 0 150 zł albo zwiększenie za obsługę samolotów przeznaczonych do lotów oznaczonych statusem HEAD o 300 zł;

  5) dla marynarzy – od 225 zł do 900 zł;

  6) dla nurków – od 450 zł do 1800 zł;

  7) dla skoczków spadochronowych – od 300 zł do 1125 zł;

  8) dla żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM – od 1200 zł do 3300 zł;

  9) dla żołnierzy pełniących służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – od 60 zł do 5250 zł;

  10) dla żołnierzy pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej:

  a) dla żołnierzy Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie – od 1200 zł do 3300 zł;

  b) dla żołnierzy wykonujących czynności operacyjno – rozpoznawcze – do 1350 zł;

  c) dla pozostałych żołnierzy ŻW – do 450 zł;

  11) dla żołnierzy pełniących służbę w patrolach saperskich – do 900 zł;

  12) dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – od 75 zł do 180 zł.

  Piloci F-35 a dodatki specjalne

  Nowym rozwiązaniem zamieszczonym w projekcie jest wprowadzenie zwiększenia dodatku specjalnego z tytułu wykonywania lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych dla żołnierzy, którzy będą wykonywać loty na samolotach wielozadaniowych F35 i FA 50. Są to samoloty, które w najbliższym okresie będą wprowadzone do użycia w Siłach Zbrojnych RP. Występujące w pilotażu tych samolotów obciążenia psychofizyczne porównywalne są do warunków lotów wykonywanych na samolocie F-16. Dlatego też proponuje się wprowadzenie tożsamego zwiększenia dodatku specjalnego. Ponadto zakłada się, że część pilotów samolotów F-16 zostanie przeszkolona i rozpocznie służbę w charakterze pilotów samolotów F-35 lub FA 50. Wprowadzenie omawianego rozwiązania pozwoli tym pilotom na zachowanie dotychczasowej wysokości dodatku, bowiem dla celów ustalenia wysokości zwiększenia dodatku, okresy służby na samolocie F-16, F-35 oraz FA 50 będą podlegać sumowaniu. Wdrożenie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP nowych statków powietrznych oznacza konieczność podjęcia szkolenia przez wytypowanych pilotów poza granicami państwa, jeszcze przed przyjęciem tych statków na wyposażenie. Piloci ci będą odbywać szkolenie poza granicami państwa, a liczba wykonanych godzin lotów będzie uzależniona od przyjętego harmonogramu szkolenia. Wobec braku możliwości zagwarantowania każdemu pilotowi możliwości wykonania, w okresie szkolenia, co najmniej 30 godzin lotów proponuje się, aby przepisów nakładających obowiązek wykonania tej liczby godzin roku, jako warunku otrzymania dodatku, nie stosować do pilotów w czasie szkolenia. Zwiększenie wydatków na wypłatę przedmiotowego zwiększenia dodatku do uposażenia będzie proporcjonalnie związane z wprowadzaniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP nowych statków powietrznych i związanym z tym kierowaniem pilotów na szkolenia oraz zostanie sfinansowanie w ramach środków finansowych posiadanych na uposażenia żołnierzy zawodowych.

  Podstawa prawna rozporządzenia

  Podstawa prawna: projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym przepisem Minister Obrony Narodowej został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia:

  1) wysokości, warunków i trybu przyznawania i podwyższania dodatków specjalnego, służbowego i motywacyjnego, a także, w zależności od występujących okoliczności i tytułu ich wypłaty, możliwość obniżania i wstrzymywania tych dodatków,

  2) wysokości, warunków i trybu przyznawania, podwyższania i obniżania dodatku kompensacyjnego,

  3) wysokości i trybu przyznawania i podwyższania dodatku za długoletnią służbę wojskową,

  4) sposobu ustalania wysokości dodatków specjalnego i służbowego w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej oraz okresy służby lub pobierania dodatku uznawane za równorzędne z okresem pobierania dodatków specjalnego lub służbowego,

  5) szczególnych właściwości lub warunków służby wojskowej, z tytułu których są wypłacane dodatki specjalne oraz

  6) stanowisk służbowych, których zajmowanie i jednostki wojskowe, w których pełnienie służby uprawnia do dodatku służbowego.

  Uchylone rozporządzenie

  Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. z 2021 poz. 966, z późn. zm. ) stosownie do brzmienia art. 822 ust. 6 ustawy.

  Znaleziono 39 rozwiązań partnerskich.


  Elektroniczny Obieg Dokumentów

  AB GET IT - Import danych KAMSOFT Apteka

  Program umożliwia przenoszenie danych z programu KAMSOFT Apteka do Rachmistrz GT/Rewizor GT/Rewizor 3 Euro. Przenoszone są prawie wszystkie dokumenty wystawione w programie Aptecznym. Dane są przenoszone do plików wymiany EDI++ (EPP). Opis i demo na stronie WWWObsługa formatu XML i nowych znaczników do JPK-V7

  Cena: 550, 00 zł

  Autor: AP GET IT Rolewski Tomasz, tel. 71-362-87-36, 601-57-69-91

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

  AB GET IT - Serwis GT

  Program serwisowy przeznaczony dla serwisantów Insert. Umożliwia robienie najważniejszych zadań administracyjnych/serwisowych. Umożliwia zmianę haseł użytkowników (Szefa), przenoszenie rozrachunków między bazami, operacje na bazach danych, modyfikacje użytkowników SQLa, najważniejsze testy Insert GT (stan magazynu), resetowanie licencji GT, operacje na użytkownikach SQL, Terminator, kopiowanie wzorców wydruków. Odksięgowanie dokumentów Rewizora, Cena netto: 1000zł

  Cena: 1 000, 00 zł

  Strona WWWArtoit - Import Uber do Rachmistrza i Rewizora z epp

  Konwerter / importer plików dostarczany przez UBERA w formacie CSV i Excel do plików epp, które program Rewizor GT, Rewizor nexo lub Rachmistrz GT/nexo może zaimportować.Dzięki utworzonym schematom dekretacji można masowo zadekretować lub zaimportować do rejestru VAT transakcje z plików dostarczanych przez Uber. Konwerter ma też możliwość wygenerowania raportu z operacji, dzięki czemu dowiemy się, których pozycji nie udało się skonwertować na dane umożliwiające ich import do systemu InsERT.

  Autor: Artoit, tel. 603-94-88-94, 777-07-08-51

  Strona WWWArtoit - Import z Taxify do Rachmistrza i Rewizora z epp

  Narzędzie konwertujące pliki CSV/Excel dostarczane przez Taxify do formatu EPP.Dzięki temu za pomocą wbudowanych mechanizmów importujących w Rewizor GT / nexo lub Rachmistrz GT / nexo możemy masowo zaimportować transakcje do programu księgowego.Setki, czy tysiące transakcji w pliku od Taxify możemy w prosty sposób zaimportować do programu księgowego InsERT.Program generuje także raport z przeprowadzanej konwersji, dzięki czemu łatwo namierzymy błędne pozycje. Program nie wymaga Sfery.

  Automatyczny odczyt - skany faktur - Taxxo Digitalizer OCR

  Taxxo Digitalizer umożliwia odczyt danych z faktur zakupu i sprzedaży. Odczytywane są takie informacje jak: daty, kontrahent, numer dokumentu, kwoty netto, brutto, stawki VAT, numer konta bankowego, termin płatności itd. System pozwala na szybką kategoryzację faktur - np. zakup materiałów, paliwa, reklama. Dzięki temu po odpowiedniej konfiguracji programu Insert księgowanie odbywa się praktycznie automatycznie. Wszystkie skany można podglądnąć bez wychodzenia z programu Insert.

  Cena: 75, 00 zł

  Autor: Columb Technologies S. , tel. 71-787-80-07

  Strona WWWAutomatyzacja księgowania - Taxxo e-biuro rachunkowe

  Taxxo to platforma online dla biur rachunkowych i ich klientów, zintegrowana z programami Insert.Usprawnia współpracę i automatyzuje księgowanie.1) Klient wysyła skany faktur Taxxo je odczytuje, a księgowy automatycznie księguje w Rachmistrzu lub Rewizorze2) Klient wysyła plik faktur ze swojego systemu - Taxxo zamienia go na format Insert i umożliwia szybkie księgowanie3) klient ma podgląd online do danych księgowych z Rachmistrza/Rewizora - KPIR, obroty kont, plan kont

  Import faktur z MK do Rachmistrza GT, Rewizora GT

  Program służący do wykonania pliku wymiany z dokumentów FS. Tworzy plik z rozszerzeniem EPP z programu:Rzeczpospolita Mała Księgowość oraz StreamSoft PrestiżPrzydatny przy importowaniu z MK do Rachmistrza GT lub Rewizora GT.Opis działania: Uruchamiamy program, wybieramy zakres dat i wybieramy danekliknięciem tworzymy plik wymiany gotowy do importu w programie księgowym z linii GT.Przetestowane z aktualną wersją Małej księgowości oraz z nieco starszą wersją.

  Cena: 350, 00 zł

  Autor: Progo Radosław Marud, tel. 504-61-69-60

  Zadaj pytanie poprzez e-mailKlucznik GT - zarządzanie uprawnieniami, profilowanie

  Ułatwia zarządzanie uprawnieniami w Subiekcie GT i pozostałych aplikacjach pakietu InsERT GT. Pozwala na przypisywanie uprawnień pojedynczo lub zbiorczo, profilowanie dostępów do: magazynów, transferów MM, kas gotówkowych, transferów kasowych, zestawień, słowników i podglądów dokumentów (F9). Dodatkowo posiada opcję kopiowania uprawnień miedzy użytkownikami.

  Cena: 200, 00 zł

  Autor: INTENSYS Spółka z o. 52-397-35-85, 880-10-01-87

  Strona WWWKonwerter plików Excel na epp insert

  Program do konwersji dokumentów w excel (DANE Z DOWOLNEGO INNEGO SYSTEMU).W programie można tworzyć własne mapowania pól excela z polami w pliku komunikacji epp(ten plik można importować do systemów księgowych InsERT). Duże możliwości konfiguracji, możliwość stworzenia wielu schematów dla różnych plików excel.

  Cena: 1 200, 00 zł

  Autor: NOWALU sp. 71-707-32-18, 696-52-23-33, 660-29-22-96

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWWKonwerter VBA Tools Export TXT do EPP

  VBA Tools Export TXT do EPP - program umożliwia wygenerowanie pliku który umożliwi zaimportowanie do Rachmistrza GT lub Rewizora GT. Program nie wymaga sfery dla Rewizor GT. Cena jest ustalana indywidualnie w zależności od ilości pracy i umiejętności konwertera np. połączenie podczas konwertowania z GUS i uzupełnienie adresów. Cena zaczyna się od 500 zł netto.

  Cena: 500, 00 zł

  Autor: BRR Radosław Kukla Usługi informatyczne, tel. 663-47-48-48, 663-486-63-47

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

  Sejm 27 października po raz kolejny zmienił warunki przyznawania dodatku węglowego. Po ostatniej nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z 15 września zaostrzającej przepisy, dodatku węglowego pozbawione zostały gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale mają dwa różne źródła ogrzewania, osobne wejścia do domu, gospodarujące osobno. Takie budynki często występują m. in. na Śląsku. Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska radziła, aby zainteresowani w takiej sytuacji dokonali wyodrębnienia lokalu. Przeczytaj o tym w tekście: Jeden adres, wiele gospodarstw. Wiceminister radzi, jak dostać dodatek>>. Teraz parlament postanowił problem rozwiązać systemowo.

  Zapisz się: EKSPERCKIE SZKOLENIE ONLINE! Dodatek węglowy po zmianach >>>

  Gmina zweryfikuje, czy rodziny pod jednym dachem otrzymają kilka dodatków

  Do tej pory w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyło więcej niż jednego gospodarstwo domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, to dodatek węglowy jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dodatek węglowy przysługuje w przypadku, gdy:

  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe
  • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach
  • którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

  Przesłanki do wypłaty dodatku węglowego w przypadku takich gospodarstw domowych ustali wójt, burmistrz albo prezydent miasta decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Nie ma znaczenia czy gospodarstwo domowe złożyło deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, a taki warunek pojawił się w pierwszej wersji nowelizacji. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Nowelizacja określa (art. 2 ust 2d), też, że takim wypadku wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

  UWAGA: aby skorzystać z dodatku na piec współdzielony trzeba jednak udowodnić, że rozpoczęło się procedurę wydzielenia odrębnego adresu. Więcej piszemy o tym w tekście: Najpierw wniosek o nadanie nowego adresu, potem można wnioskować o dodatek węglowy

  Przepisy zastrzegają jednocześnie, że w przypadku w lokalu, o którym mowa powyżej zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

  WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

  • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego >
  • Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie dodatku węglowego >
  • Wezwanie do uzupełnienia wniosku – dodatek węglowy >
  • Decyzja odmowna w sprawie dodatku węglowego >
  • Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczący >
  • Dodatek także dla tych, którzy nie wnioskowali

   Nowelizacja z 27 października, normuje że dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do CEEB dokonuje wtedy wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

   Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, stosowane będą przepisy znowelizowane. Ci zaś, którzy otrzymali decyzje odmowne mogą może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

   Wpis lub zgłoszenie do CEEB przed 11 sierpnia

   Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Tym źródłem ogrzewania musi być musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

   Trzecim warunkiem jest aby wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Aby uzyskać większe niż przy innych źródła ciepła dopłatę, sporo obywateli zaczęło nagminnie zmieniać złożone wcześniej deklaracje wskazując jako główne źródło ciepła te węglowe, niektórzy gdy rząd zaproponował taką pomoc zaczęli korygować wnioski dopisują te źródła.

   Nowelizacja przepisów ustawy o dodatku węglowym z 15 września, kiedy Sejm uchwalił ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma ukrócić ten proceder. Zmieniła przepisy wskazując, że organy przyjmujące wnioski mają brać pod uwagę źródła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r, albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do ewidencji (dotyczy to źródeł ciepła uruchomionych np. nowo oddanych do użytku domów).

   Gospodarstwo jedno, a wieloosobowe

   Sporo zamieszania wywołuje pojęcie gospodarstwo domowe, któremu przysługuje świadczenie. Sama ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez gospodarstwo domowe rozumie:

   osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lubosobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

   Ta opracowana na potrzeby dodatku osłonowego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska definicja spowodowała ogromny bałagan interpretacyjny, szczególnie pojęcie wspólnego gospodarowania. Rodziny mieszkające w jednym domu, ogrzewające lokale jednym piecem zaczęły się sztucznie dzielić aby otrzymać nie 3 tys. zł wsparcia ale 6, 9, a nawet 12 tys. zł dodatku. Ministerstwo próbowało problem łatać wytycznymi i przewodnikiem dla samorządów wskazując, że prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów opłat, wykonywaniem obowiązków domowych, wspólnym dochodem, opieką udzielaną w chorobie) oraz pozostawaniem w faktycznym związku w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. 

   W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych należy zwrócić uwagę na warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych, ponieważ nie jest spełniona przesłanka samotnego zamieszkiwania.

   Gospodarstwo jednoosobowe weryfikowane wywiadem

   Nowela ustawy wskazuje też, że jeśli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy organ przyznający dodatek może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu gospodarstwa domowego, czyli czy faktycznie wnioskodawca zamieszkuje samotnie w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub wspólnie, stale zamieszkuje i gospodaruje z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Celem wywiadu jest ustalenie czy faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

   Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu będzie stanowić podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

   Pytanie z LEX: Jak postąpić w sytuacji, gdy osoba wnioskująca (gospodarstwo jednoosobowe) zmarła przed wypłatą dodatku osłonowego? >>>

   Dodatek węglowy a kocioł wielopaliwowy

   Część gospodarstw domowych wykorzystuje kocioł wielopaliwowy, który zgodnie z deklaracją CEEB zasilany jest np. węglem i drewnem kawałkowym. Czy takie gospodarstwo może otrzymać dodatek węglowy?

   Z wyjaśnień ministerstwa wynika, że dodatek węglowy może zostać przyznany również, gdy źródłem ogrzewania jest kocioł wielopaliwowy, który zgodnie z deklaracją CEEB może być zasilany węglem. Jednocześnie dodatek może być przyznany tylko jeżeli źródło to jest faktycznie zasilane węglem. Należy tutaj wskazać, że wnioskodawca składając wniosek o wypłatę dodatku węglowego oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że wykorzystywane przez niego źródło ogrzewania jest głównym źródłem ogrzewania oraz, że źródło jako paliwo wykorzystuje węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc.

   Gminy otrzymały podstawę prawną do weryfikacji

   Nowelizacja wprowadza też podstawę prawną do bardziej szczegółowej weryfikacji wniosków. Dotychczasowe przepisy (art. 2 ust 15) wskazywały, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z nowelizacją organ dokonując wniosku ma brać pod uwagę w szczególności:

  • - informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • - informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanieświadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych
  • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dziecidodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy z 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowymdodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z 21 czerwca 2021 o dodatkach mieszkaniowych
  • - dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców
  • - wspominany wywiad środowiskowy

   Sprawdź w LEX: Dodatek węglowy - pytania i odpowiedzi >>>

   Termin złożenia i rozpoznania wniosku

   Nowelizacja ustawy wydłuża też termin, który gmina ma na wypłacanie wniosku do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym wnioski złożone po 30 października 2022 r,. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r. ). Nowela przewiduje też że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli stosuje się już nowe przepisy. 

   Nowela nie zmienia pozostałych terminów. Wiosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania składa się wniosek do 30 listopada 2022 r. Można to zrobić w postaci papierowej (w urzędzie) lub elektronicznie opatrując go podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin. Jest on dostępny w urzędach gmin, można go również pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

   Dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatku węglowego. O innych możliwych formach wypłaty dodatku węglowego decydują lokalne uwarunkowania w gminie, w której rozpatrywany jest wniosek o wypłatę dodatku.

   Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego, wymagają wydania decyzji. Należy wskazać, że od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

   Czytaj w LEX: Dodatek węglowy – nowe zadanie dla OPS >>>

   Dodatek węglowy dla mieszkańców bloków

   Dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych, w przypadku gdy dom ten ogrzewany jest paliwami stałymi – zarówno poprzez indywidualne źródła ogrzewania zainstalowane w lokalach jak i poprzez ogrzewanie centralne (z kotłowni węglowej) bądź z lokalnej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez kocioł węglowy. Każde gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnym powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy.

   W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe węglowe, do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

   Przeczytaj także:

   Gospodarstwa z fotowoltaiką nie otrzymają dodatku elektrycznego

   Dodatek węglowy a zakup węgla po cenie 996 zł za tonę

   Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym, dodatek ten nie przysługuje gospodarstwom domowym, które zakupiły węgiel po cenie nie wyższej niż 996, 60 zł brutto za tonę od sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

   Starają się o wypłatę dodatku węglowego trzeba wypełnić we wniosku świadczenie, że gospodarstwo domowe wnioskodawcy nie korzystało ani nie korzysta z opału zakupionego na podstawie przepisów ustawy z 23 czerwca 2022 r. Takie oświadczenie, jak i inne w tej procedurze składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Jednocześnie zakup węgla nawet poniżej ceny wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. nie wyklucza z możliwości uzyskania dodatku węglowego.

   Ministerstwo opracowało poradnik, w którym wyjaśnia wątpliwości

   W trakcie dotychczasowej procedury rozpoznawania wniosku pojawiły się równe wątpliwości, które resort wyjaśnił w specjalnym poradniku.

   Czy wniosek o dodatek węglowy może złożyć osobno mąż i żona, jeżeli mają rozdzielność majątkową oraz jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej? Ministerstwo wyjaśnia, że kwestia rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia, bo decydujące jest czy małżonkowie wspólnie prowadzą faktycznie gospodarstwo domowe.

   O dodatek węglowy nie mogą samodzielnie wystąpić osoby: przebywające za granicą, w szpitalu, w domu opieki społecznej, w więzieniu lub zakonie, to jednak te osoby nie mogą same wystąpić o dodatek węglowy, bo prowadzenie gospodarstwa domowego wiąże się nierozłącznie z faktem przebywania w lokalu (budynku jednorodzinnym).
  • Aby otrzymać dodatek węglowy nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest faktyczne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w danym miejscu, na obszarze gminy, do której składa się wniosek. Przy wnioskowaniu o przyznanie dodatku węglowego nie ma bowiem znaczenia, kto jest właścicielem lokalu. Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku węglowego jest ta, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe czyli jeśli wniosek złoży najemca nie może go złożyć właściciel nieruchomości.
  • Ministerstwo wskazuje też, niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie kilku dodatków węglowych w związku z np. okresowym zamieszkiwaniem w kilku lokalizacjach, które mogą znajdować się w tej samej gminie bądź różnych gminach. Nie można więc otrzymać dodatku np. na dom letniskowy używany w lecie, nawet pomimo zadeklarowania w CEEB, aktywnego źródła ciepła węglowego.
  • Istotne jest, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (art. 6 ustawy). W związku z tym, jedna osoba nie może wchodzić w skład kilku gospodarstw domowych – np. jedno dziecko może zostać wpisane jako członek tylko jednego gospodarstwa domowego.
  • Dodatek węglowy a budynku niezamieszkałe: altany, działki. Zgodnie z art. 1 ustawy o dodatku węglowym świadczenia przysługuje osobie w gospodarstwie domowym zdefiniowanym w ust. 2 z użyciem określenia „zamieszkiwanie i gospodarowanie”. Wobec tego należy stwierdzić, że dodatek węglowy nie może być przyznany wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym (np. altanka działkowa, garaż), ponieważ w oczywisty sposób w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek zamieszkiwania. W tym kontekście warto wskazać również, że zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 poz. 40) na działce ROD nie wolno zamieszkiwać.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

   Dodatek komunikacyjny Ge Ael18 Series

   Bezpośredni link do pobrania Dodatek komunikacyjny Ge Ael18 Series

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Dodatek komunikacyjny Ge Ael18 Series