Instrukcja instalacji i testowania Cal Flame Cr2000

Cal Flame Cr2000 to wydajny, przystępny cenowo grzejnik elektryczny, który może wystarczyć do wszystkich twoich potrzeb grzewczych. Instalacja jest prosta i można to zrobić samodzielnie w ciągu kilku godzin. Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że zasilanie jest odpowiednio zabezpieczone, a następnie sprawdzić, czy grzejnik jest odpowiednio podłączony do przewodów elektrycznych. Po zainstalowaniu grzejnika należy go przetestować, wykonując kilka różnych testów, takich jak sprawdzanie temperatury, szybkości i wydajności wytwarzania ciepła. Po przetestowaniu grzejnika można go używać, aby uzyskać optymalne ciepło i komfort.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i testowania Cal Flame Cr2000

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

1 Czujki DSC kupisz na stronie Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA LC

2

3 SPIS TREŚCI Czujka LC-100-PI... 4 Czujka LC-101-CAM... 7 Czujka LC-102-PIGBSS Czujka LC-103-PIMSK Czujka LC-104-PIMW Czujka LC-105-DGB AAT Holding sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3

4 LC-100-PI Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (PIR) odporna na obecność zwierząt W czujkach LC-100-PI wykorzystano specjalnie zaprojektowaną soczewkę optyczną, oraz unikalny czteroelementowy czujnik podczerwieni (QUAD PIR). Nową elektronikę czujki oparto na układzie ASIC, który został specjalnie zoptymalizowany w celu zapobiegania fałszywym alarmom wywoływanym przez zwierzęta domowe. LC-100-PI dostarczana jest wraz z soczewką szerokokątną. Czujka LC-100-PI odporna jest na zwierzęta domowe o masie sumarycznej do 25kg. W celu uzyskania większej odporności na obecność zwierząt czujkę naleŝy montować w miejscach pozostających poza zasięgiem zwierząt. Przed przystąpieniem do instalacji czujki naleŝy dokładnie zapoznać się z poniŝszą instrukcją. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI Czujkę naleŝy zainstalować w taki sposób, aby jej zasięg działania objął chronione pomieszczenie (Rys. 1). Wysokiej jakości czteroelementowy czujnik QUAD jest bardziej wraŝliwy na ruch przecinający wiązkę, niŝ na ruch skierowany w stronę czujnika. Aby uniknąć fałszywych alarmów, podczas montaŝu naleŝy stosować się do poniŝszych zasad: Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę światła słonecznego. Nie wolno umieszczać czujki w pobliŝu przedmiotów lub obszarów, które gwałtownie mogą zmienić swą temperaturę. Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę urządzeń wytwarzających strumienie powietrza. Czujka przeznaczona jest do montaŝu w środowisku o maksymalnie 2 stopniu zanieczyszczenia i moŝliwości występowania przepięć kategorii II. Czujka przeznaczona jest wyłącznie do montaŝu wewnętrznego. MontaŜ czujki powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany instalator systemów alarmowych. Rys. 1 AAT Holding sp. 4

5 MONTAś URZĄDZENIA 1. W celu zdjęcia osłony czołowej (Rys. 2) naleŝy wykręcić śrubę mocującą (Rys. 2-11) a następnie delikatnie unieść osłonę. 2. W celu wyjęcia płytki drukowanej naleŝy wykręcić śrubę mocującą (Rys. 2-9) umieszczoną na płytce (Rys. 2-10). 3. Wykonać otwory na tylnej części obudowy urządzenia w miejscach przewidzianych na przewody (Rys. 3-4) oraz śruby mocujące (Rys. 3-2, do montaŝu na płaskiej powierzchni lub Rys. 3-3, do montaŝu naroŝnego) 4. Zamontować tylną część obudowy urządzenia na ścianie. Przy uŝyciu opcjonalnego uchwytu moŝliwy jest montaŝ na suficie. Ponownie zamontować płytkę drukowaną dokręcając śrubę mocującą. 5. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem (Rys. 4), następnie dokręcić śruby na zaciskach złącza. 6. Zamknąć obudowę dopasowując do siebie zaciski znajdujące się na osłonie, następnie dokręcić śrubę znajdującą się w dolnej części osłony. 3-12V + Rys. 2 Rys. 4 OPIS ZACISKÓW Zaciski 1 i 2 (oznaczone T1, T2): zaciski sabotaŝowe normalnie zwarte, naleŝy podłączyć je do linii dozorowej antysabotaŝowej w centrali alarmowej. Zaciski 3 i 4 (oznaczone NC, C): zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC), naleŝy podłączyć je do linii dozorowej centrali alarmowej. Zacisk 5 (oznaczony EOL) zacisk ten nie jest połączony z obwodem czujnika. Jest to wolny zacisk, który moŝe być wykorzystany do połączenia rezystora końcowego linii z przewodem linii dozorowej, przy stosowaniu pojedynczego rezystora parametrycznego. Pozwala to uniknąć skręcania lub lutowania przewodu z rezystorem parametrycznym. Zaciski 6 i 7 (oznaczone 12V +/-): zaciski słuŝące do podłączenia zasilania czujki 12V=. AAT Holding sp. 5

6 USTAWIANIE CZUJKI Zworka licznika impulsów PULSE Zworka diody LED POZYCJA 1 Bardzo stabilne otoczenie. Zalecane, gdy nie ma zwierząt. POZYCJA 2 Umiarkowanie stabilne otoczenie. Zalecane gdy są zwierzęta do 15kg. POZYCJA 3 Stosunkowo wysokie ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów. Zalecane gdy są zwierzęta do 25kg. POZYCJA 1 Dioda LED włączona POZYCJA 2 Dioda LED wyłączona Zworka funkcji odporności na zwierzęta PET POZYCJA 1 Funkcja odporności na zwierzęta do 15kg. POZYCJA 2 Funkcja odporności na zwierzęta do 25kg. 5 Regulacja zasięgu czujnika PIR ( SENS) W celu zwiększenia zasięgu wykrywania w zakresie od 68% do 100% (fabrycznie ustawiono 84%) naleŝy obracać potencjometrem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć zasięg naleŝy obracać potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Wymagania dotyczące okablowania NaleŜy uŝywać przewodów o średnicy 0, 5mm lub większej. Aby określić wymaganą średnicę przewodu w zaleŝności od długości przewodu łączącego czujkę z centralą alarmową naleŝy skorzystać z zamieszczonej poniŝej tabeli. Długość przewodu Średnica przewodu m mm TEST INSTALACJI UWAGA: Po zamontowaniu urządzenia naleŝy przeprowadzić test instalacji w celu sprawdzenia poprawności działania czujki. Przed rozpoczęciem testu instalacji naleŝy zworkę licznika impulsów ustawić w pozycji 1 i włączyć diodę LED. Następnie naleŝy wywołać ruch w obszarze chronionym. JeŜeli zasięg detekcji będzie za mały, naleŝy ponownie wyregulować zasięg lub zmienić miejsce montaŝu czujki. Po zakończeniu testowania naleŝy wyłączyć diodę LED. W przypadku montaŝu czujki w rogu ściany lub na suficie naleŝy uŝyć opcjonalnego uchwytu montaŝowego LC- L1ST. Uchwyt montaŝowy pozwala na ustawienie czujki w pozycji poziomej. Model Metoda detekcji SPECYFIKACJA TECHNICZNA LC-100PI Zasilanie 8, 2 do 16 V= Pobór prądu Aktywność: 10mA (±5%) Czuwanie: 8mA (±5%) Kompensacja temperaturowa TAK Czas trwania alarmu Wyjście alarmowe Przełącznik sabotaŝowy Czas nagrzewania Wskaźnik LED Odporność na zakłócenia radiowe Odporność na zakłócenia statyczne Czteroelementowy czujnik pasywnej podczerwieni (QUAD PIR) 2 sek. (±0, 5 sek. ) Normalnie zwarte, 28 V= 0, 1A z rezystorem zabezpieczającym 27Ω Normalnie zwarty, 28V= 0, 1A z rezystorem zabezpieczającym 10Ω - rozwarty po otwarciu obudowy 60 sek. (±5 sek. ) W czasie ALARMU dioda LED jest włączona 10V/m plus 80% AM od 80MHz do 1GHz 8kV kontakt, 15kV Odporność na zakłócenia przepięciowe 1. 2J Temperatura pracy Wymiary Waga -10ºC ~ +50ºC 92mm x 62, 5mm x 40mm 61g AAT Holding sp. 6

7 LC-101-CAM Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (PIR) odporna na obecność zwierząt z wbudowaną kamerą Czujka LC-101-CAM naleŝy do nowej generacji profesjonalnych pasywnych czujek podczerwieni (PIR) analizujących widmo rozproszone ruchu z wbudowaną czarno-białą lub kolorową kamerą. Odczyt obrazu - wbudowana kamera o wysokiej czułości i rozdzielczości z elektronicznie sterowaną migawką. Odczyt dźwięku wysokiej czułości urządzenie odbierające dźwięk ze wszystkich kierunków. Przed przystąpieniem do instalacji naleŝy dokładnie przeczytać poniŝszą instrukcją. 7

8 MONTAś URZĄDZENIA 1. W celu zdjęcia osłony czołowej naleŝy wykręcić śrubę mocującą (Rys. 3-12) a następnie delikatnie unieść osłonę. 3-7) umieszczoną na płytce. PrzełoŜyć przewód przez uchwyt montaŝowy (Rys. 2 i 3). 4. Zamontować tylną część obudowy na ścianie lub suficie uŝywając uchwytu montaŝowego (Rys. 4). 5), następnie dokręcić śruby na zaciskach złącza. 7. Podłączyć przewód kamery do złącza na płytce obwodu drukowanego. 8. 3 Rys. 4 Rys. 2 AUDIO VIDEO VCR ALARM OUT GND OUT N. O. C N. C. T2 T Rys. 5 OPIS ZACISKÓW Zaciski 1 i 2 (oznaczone AUDIO: GND, OUT): wyjście sygnału audio, zaciski powinny być podłączone do wejścia audio. Zaciski 2 i 3 (oznaczone "VIDEO: GND, OUT): wyjście sygnału wideo. Zaciski powinny być podłączone do wejścia wideo. Zaciski 4 i 5 (oznaczone VCR: NO, C): zaciski przekaźnika do wyzwalania rejestratora wizji. Zaciski 6, 7 i 8 (oznaczone ALARM: NO, COM, NC): zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC) i normalnie rozwarte (NO). NaleŜy podłączyć je do linii dozorowej centrali alarmowej. Zaciski 9 i 10 (oznaczone 12V +/-): zaciski słuŝące do podłączenia zasilania czujki 12V=. Zaciski 11 i 12 (oznaczone T1, T2): zaciski sabotaŝowe normalnie zwarte (NC), naleŝy podłączyć je do linii dozorowej antysabotaŝowej centrali alarmowej. 8

9 Regulacja czasu Przełączniki 1 i 2 (TIME) zestawu przełączników DIP-5. Funkcja ta umoŝliwia ustawienie czasu zadziałania normalnie zwartego przekaźnika w momencie wystąpienia alarmu (Cztery moŝliwości). Pozycja lewa - "OFF" - wyłączony. Pozycja prawa - "ON" - włączony. USTAWIANIE CZUJKI 1 2 PRZEKAŹNIK CZASOWY ZAMKNIĘTY/ OTWARTY ON ON 2 sek. - (Ustawienie fabryczne) ON OFF 15sek. OFF ON 60sek. OFF OFF 240sek. * W momencie wystąpienia alarmu normalnie zwarty przekaźnik aktywuje się na czas około 2 sekund. Sterowanie diodami LED Przełącznik 3 (LED) zestawu przełączników DIP-5. Pozycja ON - włączenie diody LED - CZERWONA DIODA LED zaświeci się, gdy czujka jest w stanie alarmu. Pozycja OFF - wyłączenie diody LED - dioda LED jest wyłączona. UWAGA: ustawienie przełącznika "LED" nie ma wpływu na działanie przekaźnika. W momencie naruszenia czujki przekaźnik alarmowy przełączy się w stan alarmowy na 2 sek. Regulacja czułości PIR Przełącznik 4 (PULS) zestawu przełączników DIP-5 Pozycja lewa "OFF" - (Pulse = Auto) Niska czułość dla niestabilnego otoczenia. Pozycja prawa "ON" - (Pulse = 1) Wysoka czułość dla otoczenia stabilnego. Regulacja odporności na zwierzęta Przełącznik 5 (PET) zestawu przełączników DIP-5 Pozycja prawa "ON"- odporność na zwierzęta o wadze do 15kg. Pozycja lewa "OFF" odporność na zwierzęta o wadze do 25kg. Regulacja zasięgu czujnika PIR W celu zwiększenia zasięgu wykrywania w zakresie od 68% do 100% (fabrycznie ustawiono 84%) naleŝy obracać potencjometrem PIR w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć zasięg naleŝy obracać potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Głośność AUDIO Do regulacji poziomu głośności naleŝy uŝyć potencjometru VOL. W celu zwiększenia poziomu głośności nale- Ŝy obrócić potencjometr w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W celu zmniejszenia poziomu głośności naleŝy obrócić potencjometr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. TEST INSTALACJI UWAGA: Po zamontowaniu urządzenia naleŝy przeprowadzić test instalacji w celu sprawdzenia poprawności działania czujki. 9

10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY Rodzaj kamery Piksele Rozdzielczość Czułość Poziom szumów Czas otwierania migawki Wyjście wideo Wyjście audio CZARNO-BIAŁA: CCIR lub EIA KOLOROWA: PAL lub NTSC 90K (PAL;CCIR) 250K (NTSC;EIA) 420 linii TV (PAL;NTSC) 380 linii TV (CCIR;EIA) 0. 5Lux - F2. 0 (PAL;NTSC) 0. 5Lux - F1. 2 (CCIR;EIA) PowyŜej 48dB Czasy otwarcia 1/60-1/100, 000 sek (NTSC;EIA) 1/50-1/100, 000 sek (PAL;CCIR) 1V p-p / 75Ω 1V p-p / 600Ω SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZUJKI Metoda detekcji Zasilanie 8, 2 do 16 V= Pobór prądu Czarno-biała: 115mA Kolorowa: 150mA Kompensacja temperaturowa Czas trwania alarmu Wyjście alarmowe Przełącznik sabotaŝowy Czas nagrzewania Wskaźnik LED Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni (QUAD PIR) TAK 2±1sek Normalnie zwarte, 28V= 0, 1 A z rezystorem zabezpieczającym 10Ω Normalnie zwarty, 28V= 0, 1 A z rezystorem zabezpieczającym 10Ω - rozwarty po otwarciu obudowy 1min W czasie ALARMU dioda LED jest WŁĄCZONA Odporność na zakłócenia radiowe Odporność na zakłócenia statyczne Odporność na zakłócenia przepięciowe Temperatura pracy Wymiary Waga 10 V/m plus 80% AM od 80MHz do 1GHz 8kV kontakt, 15kV powietrze 1, 2 J -10ºC ~ +50ºC 116mm x 62, 5mm x 40mm 112g AAT Holding sp. 10

11 LC-102-PIGBSS Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (PIR) z czujnikiem zbicia szyby, odporna na obecność zwierząt Czujka LC-102-PIGBSS naleŝy do nowej generacji czujek łączących w sobie funkcję detekcji ruchu jak i zbicia szyby. Czujka LC-102-PIGBSS zapewnia analizę warunków otoczenia w pełnym spektrum częstotliwości prędkości ruchu. Czujka LC-102-PIGBSS wykrywa dźwięk tłuczonego szkła, który wytwarza dwa następujące po sobie sygnały: fali uderzeniowej "SHOCK" i zbicia szyby "GLASS". Unikalny zespół obwodów wykrywania okresowych częstotliwości pozwala na detekcję obu z tych sygnałów, co zapobiega występowaniu fałszywych alarmów. Czujka ta nie musi być przymocowana do okna, Ŝeby zapewnić skuteczną ochronę. Pozwala to na ochronę kilku okien przy pomocy jednej czujki. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI Czujka moŝe być montowana na suficie jak i na ścianie (Rys. Czujkę naleŝy montować w bezpośrednim polu widzenia chronionych okien w odległości nie większej niŝ 4, 5 m. W celu ochrony kilku okien w jednym pomieszczeniu czujkę naleŝy umieścić w optymalnej odległości od nich, tak Ŝeby uzyskać najlepszą detekcję. NaleŜy upewnić się, Ŝe czujka została zainstalowana tak Ŝeby spodziewany ruch intruza był prostopadły do kierunku pola widzenia urządzenia (Rys. 2). JeŜeli okna w pomieszczeniach chronionych zasłonięte są cięŝkimi roletami, lub zasłonami, czujkę naleŝy umieścić za nimi na ramie okiennej lub ponad nią. Inna lokalizacja moŝe spowodować wygłuszenie dźwięku powstającego podczas alarmu i brak aktywacji czujki. Nie wolno kierować czujki bezpośredni w stronę metalowych drzwi. Nie wolno montować czujki w pobliŝu dzwonków drzwi wejściowych. 1 Rys. 2 AAT Holding sp. 11

12 MONTAś URZĄDZENIA 1. 3-11) a następnie delikatnie unieść osłonę. 3-9) umieszczoną na płytce. Wykonać otwory na tylnej części obudowy urządzenia w miejscach przewidzianych na przewody oraz śruby mocujące (Rys. Przy uŝyciu opcjonalnego uchwytu moŝliwy jest montaŝ na suficie (Rys. 3-1 i 3-3). Zamknąć obudowę dopasowując do siebie zaciski znajdujące się na osłonie, następnie dokręcić śrubę Rys. Zaciski 3 i 4 (oznaczone PIR: NC, C): zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC), naleŝy podłączyć je do linii dozorowej centrali alarmowej. Zaciski 6 i 7 (oznaczone MIC: NC, C): zaciski wyjściowe przekaźnika alarmowego zbicia szyby. Zaciski 8 i 9 (oznaczone 12V +/-): zaciski słuŝące do podłączenia zasilania czujki 12V=. 5 AAT Holding sp. 12

13 USTAWIANIE CZUJKI Regulacja czułości PIR Przełącznik 3 (PULSE) zestawu przełączników DIP-4. Pozycja ON (Pulse = 1) - wysoka czułość dla otoczenia stabilnego. Pozycja OFF (Pulse = Auto) - niska czułość dla niestabilnego otoczenia. Regulacja zasięgu czujnika PIR W celu zwiększenia zasięgu wykrywania w zakresie od 15% do 100% (fabrycznie ustawiono 57%) naleŝy obracać potencjometrem PIR CALL w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć zasięg naleŝy obracać potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zawsze naleŝy przeprowadzić test wykrywania ruchu i w miarę potrzeby dokonać ponownej regulacji. Włączanie/wyłączanie diody LED Przełącznik 1 (LED) zestawu przełączników DIP-4. Pozycja ON - dioda LED włączona Pozycja OFF - dioda LED wyłączona Regulacja czułości wykrywania dźwięku Przełącznik 2 (AUDIO) zestawu przełączników DIP-4. Pozycja ON - redukcja czułości detekcji dźwięku do 50% (zastosowanie w małych pomieszczeniach) Pozycja OFF - czułość detekcji dźwięku wynosi 100% Regulacja odporności na zwierzęta Przełącznik 4 (PET) zestawu przełączników DIP-4. Pozycja ON - odporność na zwierzęta o masie sumarycznej do 15 kg Pozycja OFF - odporność na zwierzęta o masie sumarycznej do 25 kg TEST INSTALACJI UWAGA: Po zamontowaniu urządzenia naleŝy przeprowadzić test instalacji w celu sprawdzenia poprawności działania czujki. Przed rozpoczęciem testu instalacji naleŝy zworkę licznika impulsów ustawić w pozycji 1 (PULSE = 1) i włączyć diodę LED (LED = ON). W przypadku montaŝu czujki na suficie naleŝy uŝyć opcjonalnego uchwytu montaŝowego LC-L1ST. Regulacja czujnika zbicia szyby W celu zmiany czułości czujnika zbicia szyby naleŝy ustawić zworkę na pozycję GLASS TEST. Zielona dioda (SHOCK) powinna świecić światłem ciągłym. Do symulowania dźwięku tłuczonego szkła naleŝy uŝyć symulatora DSC AFT-100 w trybie manualnym. W celu zwiększenia czułości naleŝy obracać potencjometrem GLASS CALL w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu jej zmniejszenia do momentu, w którym kaŝdy dźwięk zbicia szyby będzie powodować zaświecenie się Ŝółtej i czerwonej diody LED. UWAGA: W przypadku gdy zworka ustawiona jest na GLASS TEST (regulacja czujnika zbicia szyby), tylko dźwięki zbicia szyby o wysokich częstotliwościach będą wykrywane przez czujkę. W celu przeprowadzania testów zbicia szyby zaleca się uŝywanie symulatora DSC AFT-100. Regulacja czułości na uderzenia W celu ustawienia czułości na uderzenie naleŝy umieścić zworkę na pozycji SHOCK TEST. śółta dioda LED GLASS powinna świecić światłem ciągłym. MoŜna teraz ustawiać czułość obracając potencjometr SHOCK CAL. NaleŜy delikatnie uderzać w powierzchnię chronioną i obracać potencjometrem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia czułości, a w kierunku przeciwnym w celu jej zmniejszenia do momentu, w którym kaŝde uderzenie będzie powodować zaświecenie zielonej i czerwonej diody LED. UWAGA: Kiedy zworka jest ustawiona na regulację czułości na uderzenie SHOCK TEST, wykrywany jest tylko sygnał uderzenia o niskiej częstotliwości powstający przed pęknięciem szkła. 13

14 PRÓBA KOŃCOWA NaleŜy ustawić zworkę GLASS/SHOCK w pozycji NORMAL. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed fałszywymi alarmami naleŝy uruchomić wszystkie urządzenia zlokalizowane w pobliŝu, które mogą się automatycznie uruchomić np. pompy obiegowe, generatory, urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne. Zaciski Zwiększenie czułości czujki na dźwięki o niskich częstotliwościach. Regulacji dokonuje się potencjometrem SHOCK CAL Zwiększenie czułości czujki na dźwięki o wysokich częstotliwościach. Regulacji dokonuje się potencjometrem GLASS CAL Normalna praca czujki Regulacja zasięgu PIR Mikrofon Styk sabotaŝowy Regulacja czułości na uderzenia Regulacja czułości na zbicie szyby Czujnik PIR Zestaw przełączników DIP-4 Rys. 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Metoda detekcji Szybkość detekcji Zasilanie Pobór prądu Kompensacja temperaturowa Czas trwania alarmu Wyjście alarmowe Przełącznik sabotaŝowy Czas nagrzewania Zasięg detekcji Wskaźnik diodowy Odporność na zakłócenia radiowe Odporność na zakłócenia statyczne Temperatura pracy Wymiary Waga Czteroelementowy czujnik pasywnej podczerwieni (QUAD PIR), oraz wbudowany mikrofon m/sek V= Czuwanie: 16. 5mA Aktywność: Alarm PIR-16. 5mA, Alarm Shock i Glass -22mA. Tak 2 sek. Normalnie zwarte, 28 V= 0, 1A z rezystorem zabezpieczającym 10Ω Normalnie zwarty, 28V= 0, 1A z rezystorem zabezpieczającym 10Ω - rozwarty po otwarciu obudowy 60 sek. Czujnik zbicia szyby do 10m (90), czujnik PIR do 15m Dioda Ŝółta (GLASS) - wskaźnik zbicia szyby podczas testu i regulacji. Dioda zielona (SHOCK) - wskaźnik fali uderzeniowej podczas testu i regulacji. Dioda czerwona (ALARM) - wskaźnik alarmu. Miganie diod - detekcja zbicia szyby, lub zbicia szyby i PIR. Ciągłe świecenie diod - detekcja PIR. 10V/m plus 80% AM od 80MHz do 1GHz 8kV kontakt, 15kV powietrze -10 C~ +50 C 118mm x 62. 5mm x 41mm 83 g AAT Holding sp. 14

15 LC-103-PIMSK Cyfrowa dualna czujka ruchu (PIR + mikrofala), odporna na obecność zwierząt z funkcją antymaskingu Czujka LC-103-PIMSK zapewnia analizę warunków otoczenia w pełnym spektrum częstotliwości prędkości ruchu pozwalając na wykrywanie intruzów przy równoczesnej eliminacji czynników środowiskowych i wynikających z nich fałszywych alarmów. Analiza widmowa realizowana przez elektronikę czujki opartą na układach VLSI gwarantuje wysoką niezawodność i brak zakłóceń w działaniu. Unikalna funkcja antymaskingu gwarantuje ochronę czujki przed niepoŝądanym zbliŝaniem się do niej i próbami jej maskowania w odległości 0, 8 m i bliŝej. PoniewaŜ czujka LC-103-PIMSK wykorzystuje łączoną technologię (detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej) uruchomienie przekaźnika sygnału alarmowego następuje dopiero wtedy, gdy obydwa czujniki (podczerwieni i detekcji mikrofalowej) w tym samym czasie zostaną naruszone. Efektywny zasięg detekcji jest tym zasięgiem, w którym pokrywają się charakterystyki detekcji pasywnego czujnika podczerwieni i detekcji mikrofalowej. Regulacja dokonywana przy uŝyciu potencjometru GAIN zmienia intensywność sygnału mikrofalowego, dlatego teŝ efektywna charakterystyka detekcji moŝe być skalowana. Aby uniknąć fałszywych alarmów, podczas montaŝu naleŝy przestrzegać poniŝsze zasady: Nie wolno kierować czujki bezpośrednio w stronę światła słonecznego Nie wolno umieszczać czujki w pobliŝu przedmiotów, lub obszarów, które gwałtownie mogą zmieniać swą temperaturę. UWAGA: Czujka LC-103PIMSK odcina sygnał alarmu antymaskingu dopiero po otrzymaniu sygnału od pasywnego czujnika podczerwieni PIR, lecz nie wcześniej niŝ 30 sekund po aktywacji alarmu antymaskingu. 15

16 MONTAś URZĄDZENIA 1. Wykonać otwory na tylnej części obudowy urządzenia w miejscach przewidzianych na śruby mocujące (Rys. 3-2 lub 3-3, do montaŝu na płaskiej powierzchni lub do montaŝu naroŝnego). Wykonać otwory na tylnej części obudowy w miejscu przewidzianym na przewody (Rys. 3-1 i 3-4). Zamontować tylną część obudowy urządzenia na ścianie lub w rogu ściany. NaleŜy wtedy wykonać otwór na śrubę uchwytu i zamontować uchwyt do montaŝu na ścianie lub suficie (Rys) 7. 9. 3 OPIS ZACISKÓW Zaciski 1 i 2 (oznaczone T1, T2): zaciski sabotaŝowe normalnie zwarte (NC), naleŝy podłączyć je do linii dozorowej antysabotaŝowej w centrali alarmowej Zaciski 3 i 4 (oznaczone "AM NC, C"): są to zaciski wyjściowe, normalnie zwarte (NC) przekaźnika alarmowego antymaskingu. Zacisk 5 (oznaczony EOL): zacisk ten nie jest połączony z obwodem czujnika. Zaciski 6 i 7 (oznaczone "PIR NC, C, NO"): zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC) i normalnie otwarte (NO), naleŝy podłączyć je do linii dozorowej centrali alarmowej. NC C NO Rys. 4 AAT Holding sp. 16

17 USTAWIANIE CZUJKI Włączanie/wyłączanie diod LED Przełącznik 1 (LED) zestawu przełączników DIP-4. Pozycja górna "ON" - włączenie diody LED - CZERWONA DIODA LED zaświeci się, gdy czujka będzie w stanie alarmu. Pozycja dolna "OFF" - wyłączenie diody LED - diody LED są wyłączone. UWAGA: Ustawienie przełącznika "LED" nie ma wpływu na działanie przekaźnika W momencie naruszenia czujki przekaźnik alarmowy przełączy się w stan alarmowy na 2 sek. W przypadku alarmu spowodowanego przez detekcję antymaskingu wszystkie 3 diody LED będą migać bez względu na połoŝenie przełącznika diod LED. Funkcja antymaskingu Przełącznik 2 (AM) zestawu przełączników DIP-4. Pozycja górna "ON" - ochrona przed maskowaniem czujki w odległości 0, 4m i bliŝej. Pozycja dolna "OFF" - ochrona przed maskowaniem czujki w odległości 0, 8m i bliŝej. Regulacja czułości PIR Przełącznik 3 (PIR) zestawu przełączników DIP-4 Pozycja górna "ON" - (Pulse = 1) Wysoka czułość dla otoczenia stabilnego. Pozycja dolna "OFF" - (Pulse = Auto) Niska czułość dla niestabilnego otoczenia. Regulacja odporności na zwierzęta Przełącznik 4 (PET) zestawu przełączników DIP-4 Pozycja górna "ON"- odporność na zwierzęta o wadze do 15kg. Pozycja dolna "OFF" odporność na zwierzęta o wadze do 25kg. Regulacja zasięgu czujnika MW W celu zwiększenia zasięgu detekcji mikrofalowej w zakresie od 40% do 100% (fabrycznie ustawiono 65%) naleŝy obracać potencjometrem MW w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć zasięg naleŝy obracać potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. UWAGA: śeby dokonane zmiany zaczęły funkcjonować czujka musi zostać zrestartowana poprzez tymczasowe odłączenie zasilania. 5 Wymagania dotyczące okablowania NaleŜy uŝywać przewodów o średnicy 0, 5mm lub większej. Długość przewodu Średnica przewodu m mm AAT Holding sp. 17

18 TEST INSTALACJI UWAGA: Po zamontowaniu urządzenia naleŝy przeprowadzić test instalacji w celu sprawdzenia poprawności działania czujki. Następnie naleŝy wywołać ruch w obszarze chronionym obserwując zieloną diodę LED (czujnik PIR) i Ŝółtą diodę LED (mikrofala). SPECYFIKACJA TECHNICZNA Metoda detekcji Zasilanie 8, 2 do 16V= Pobór prądu Kompensacja temperaturowa Czas wzbudzenia alarmu Wyjścia alarmowe ( antymasking i PIR+MW) Przełącznik sabotaŝowy Czas nagrzewania Wskaźnik LED Czerwona dioda LED Zielona dioda LED śółta dioda LED Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni (QUAD PIR) z mikrofalowym impulsowym czujnikiem Dopplera Aktywność: 25, 5mA Czuwanie: 18mA TAK 2 ± 1 sek. Normalnie zwarty, 28V= 0, 1A z rezystorem zabezpieczającym 10Ω Normalnie zwarte, 28V= 0, 1A z rezystorem zabezpieczającym 10Ω - rozwarte po otwarciu obudowy 1 min Diody LED migoczą podczas nagrzewania i auto-testowania ŚWIECI SIĘ podczas alarmu KANAŁ PODCZERWIENI (PIR) KANAŁ MIKROFALOWY Odporność na zakłócenia radiowe 10V/m plus 80% AM od 80 Odporność na zakłócenia statyczne 8kV kontakt, 15kV Odporność na zakłócenia przepięciowe 1. 2J Temperatura pracy Wymiary Waga -10ºC ~ +50ºC 118mm x 62, 5 mm x 41mm 102g AAT Holding sp. 18

19 LC-104-PIMW Cyfrowa dualna czujka ruchu (PIR + mikrofala), odporna na obecność zwierząt Czujka LC-104-PIMW zapewnia analizę warunków otoczenia w pełnym spektrum częstotliwości prędkości ruchu pozwalając na wykrywanie intruzów przy równoczesnej eliminacji czynników środowiskowych i wynikających z nich fałszywych alarmów. PoniewaŜ czujka LC-104-PIMW wykorzystuje łączoną technologię (detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej) uruchomienie przekaźnika sygnału alarmowego następuje dopiero wtedy, gdy obydwa czujniki (podczerwieni i detekcji mikrofalowej) w tym samym czasie zostaną naruszone. 19

20 MONTAś URZĄDZENIA 1. 3 OPIS ZACISKÓW Zaciski 1 i 2 (oznaczone T2, T1): zaciski sabotaŝowe normalnie zwarte (NC), naleŝy podłączyć je do linii dozorowej antysabotaŝowej w centrali alarmowej Zacisk 3, 4 i 5 (oznaczony NC, C, NO): zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC) i normalnie otwarte (NO), naleŝy podłączyć je do linii dozorowej centrali alarmowej. 20

21 USTAWIANIE CZUJKI Włączanie/wyłączanie diod LED Przełącznik 1 (LED) zestawu przełączników (Rys. 5-2) Pozycja górna "ON" - włączenie diody LED - CZERWONA DIODA LED zaświeci się, gdy czujka będzie w stanie alarmu. Regulacja czułości PIR Przełącznik 2 (PIR) zestawu przełączników Pozycja górna "ON" - (Pulse = 1) Wysoka czułość dla otoczenia stabilnego. Regulacja czułości mikrofali Przełącznik 3 (MW) zestawu przełączników Pozycja górna ON - (8 impulsów) Niska czułość dla otoczenia niestabilnego. Pozycja dolna OFF - (2 impulsy) Wysoka czułość dla otoczenia stabilnego. Regulacja odporności na zwierzęta Przełącznik 4 (PET) zestawu przełączników Pozycja górna "ON"- odporność na zwierzęta o wadze do 15kg. Funkcja AND/OR (I/LUB) Przełącznik 5 (A/O) zestawu przełączników Pozycja górna "ON" - tryb działania OR (lub) - przekaźnik alarmu zostanie uaktywniony, gdy PIR lub mikrofala wykryje ruch w polu detekcji. Pozycja dolna "OFF" - tryb działania AND (i) - przekaźnik alarmu zostanie uaktywniony, gdy PIR i mikrofala wykryją jednocześnie ruch w polu detekcji. Regulacja zasięgu czujnika MW W celu zwiększenia zasięgu detekcji mikrofalowej w zakresie od 40% do 100% (fabrycznie ustawiono 65%) naleŝy obracać potencjometrem MW w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć zasięg naleŝy obracać potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. 5-4). Regulacja zasięgu czujnika PIR W celu zwiększenia zasięgu wykrywania w zakresie od 68% do 100% (fabrycznie ustawiono 84%) naleŝy obracać potencjometrem PIR w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć zasięg naleŝy obracać potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. 5-1). 21

22 Wymagania dotyczące okablowania NaleŜy uŝywać przewodów o średnicy 0, 5mm lub większej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Metoda detekcji Zasilanie 8, 2 do 16V= Pobór prądu Kompensacja temperaturowa Czas wzbudzenia alarmu Wyjścia alarmowe Przełącznik sabotaŝowy Czas nagrzewania Wskaźnik LED Czerwona dioda LED Zielona dioda LED śółta dioda LED Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni (QUAD PIR) z mikrofalowym impulsowym czujnikiem Dopplera Aktywność: 25, 5mA Czuwanie: 18mA TAK 2 ± 1 sek. 22

23 LC-105-DGB Czujka zbicia szyby LC-105-DGB naleŝy do nowej generacji czujek zbicia szyby. Czujka LC-105-DGB oprócz ulepszonej detekcji tłuczenia szkła wykrywa takŝe cięcie szkła diamentem. Uzyskiwane jest to za pomocą nowej, w całości cyfrowej, technologii przetwarzania sygnałów. Czujka LC-105-DGB oferuje rozwiązanie problemu fałszywych alarmów. Czujka LC-105-DGB wykrywa dźwięk o unikalnej charakterystyce emitowany podczas tłuczenia lub cięcia szkła. Czujka LC-105-DGB, nie musi być przymocowana do okna, Ŝeby zapewniać skuteczną ochronę. Przed przystąpieniem do instalacji czujki naleŝy dokładnie zapoznać się z poniŝszą instrukcją WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI Czujka moŝe być montowana zarówno na suficie jak teŝ i na ścianie (Rys. JeŜeli okna w pomieszczeniu chronionym zasłonięte są cięŝkimi roletami lub zasłonami, czujkę naleŝy umieścić za nimi na ramie okiennej lub ponad nią. Czujkę naleŝy montować w bezpośrednim polu widzenia chronionych szyb. Nie naleŝy montować urządzenia naprzeciwko kanałów powietrznych, dzwonków lub sygnalizatorów. W takim przypadku czujka powinna być oddalona od takich źródeł dźwięków minimum 0, 5 m. Po zainstalowaniu urządzenie naleŝy przetestować za pomocą testera do czujek zbicia szyby DSC AFT-100. MontaŜ czujki powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany instalator systemów alarmowych Uwaga: dla symetrycznego pokrycia obszaru wykrywania zaleca się umieszczenie czujki na suficie Rys. 23

24 PODŁĄCZANIE CZUJKI 1. Przy pomocy małego śrubokrętu naleŝy odkręcić śrubę i otworzyć obudowę (Rys. 2-1, 2). Przy podłączaniu nie ma potrzeby wyjmowania płytki obwodu drukowanego z obudowy. Przewlec przewód przez specjalny otwór w obudowie (Rys. 2-3). Przymocować czujkę do ściany lub sufitu śrubami przez otwory montaŝowe (Rys. 2-5). Podłączyć przewód do listwy zacisków (Rys. 3). NaleŜy zamknąć obudowę (Rys. 2-2). ZWORKI LED ON: Diody LED włączone LED OFF: Diody LED wyłączone Shock ON: Tryb normalnej pracy. Do wygenerowania alarmu konieczny będzie zarówno dźwięk tłuczonego szkła, jak teŝ fala uderzeniowa wywołana przez stłuczenie szkła. Shock OFF: Tryb wykorzystywany wyłącznie do ustawień instalacyjnych. Do wygenerowania alarmu wystarczy dźwięk tłuczonego szkła. 2 OPIS ZACISKÓW Zaciski 1 i 2 (oznaczone +/-): zaciski słuŝące do podłączenia zasilania czujki 12V=. Zaciski 3 i 4 (oznaczone TAMPER): zaciski sabotaŝowe normalnie zwarte, naleŝy podłączyć je do linii dozorowej antysabotaŝowej w centrali alarmowej. Zaciski 5 i 6 (oznaczone RELAY): zaciski przekaźnika alarmu, normalnie zwarte (NC), naleŝy podłączyć je do linii dozorowej centrali alarmowej. 3 TEST INSTALACJI 1. NaleŜy ustawić zworki w następujący sposób: LED=ON, SHOCK=ON. Do symulowania dźwięku tłuczonego szkła naleŝy uŝyć symulatora DSC AFT-100 w trybie manualnym (Rys. NaleŜy sprawdzić, czy Ŝółta dioda LED świeci się. JeŜeli dioda się nie świeci, konieczne jest przeprowadzenie kalibracji czułości. W celu zwiększenia czułości naleŝy obracać potencjometrem "SENS" (Rys. 2-6) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Aby czułość zmniejszyć naleŝy obracać potencjometrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Mocno uderzyć ręką lub owiniętym przedmiotem w stół lub w drzwi. JeŜeli nie zaświeci się zielona dioda LED, naleŝy odpowiednio wyregulować czułość. UŜyć symulatora DSC AFT-100 w trybie automatycznym i sprawdzić, czy zaświeci się czerwona dioda LED. JeŜeli diody LED: Ŝółta, zielona i czerwona świecą się, oznacza to, Ŝe czujka funkcjonuje prawidłowo Cięcie szkła diamentem powoduje zaświecenie tylko czerwonej diody LED. JeŜeli, nie zaświeci się czerwona dioda LED, naleŝy spróbować wyregulować czułość potencjometrem SENS (Rys. 2-6), tak Ŝeby dioda się zaświeciła. 24

25 Sprawdzenie końcowe poprawności instalacji NaleŜy ustawić zworki w następujący sposób LED=ON, SHOCK=OFF. Ustawić zworki w ich normalnym połoŝeniu roboczym: SHOCK=ON. 4 Wymagania dotyczące okablowania NaleŜy uŝywać przewodów o średnicy 0, 5 mm lub większej. Aby określić wymaganą średnicę przewodu w zaleŝności od długości przewodu łączącego czujkę z centralą alarmową naleŝy skorzystać z zamieszczonej poni- Ŝej tabeli. Długość przewodu Średnica przewodu Zasilanie Pobór prądu Zasięg detekcji Wymiary szkła Grubość szkła Wyjście alarmowe Przełącznik sabotaŝowy Temperatura pracy Zakres wilgotności Temperatura przechowywania m mm Odporność na zakłócenia radiowe Odporność na zakłócenia statyczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9 16V= Czuwanie: 15mA przy 12V= Aktywność: 40mA przy 12V= Tafla maks. 10m Hartowane maks. 10m Laminowane maks. 8m Zbrojone maks. 8m Powlekane maks. 8m Podwójna tafla maks. 8m Cięcie diamentem maks. 3m 0, 3 x 0, 3m do 3 x 3m 2, 4 do 6, 4mm Normalnie zwarty, 50 ma/24v=, z wbudowanym rezystorem 10Ω Ohm Normalnie zwarty, 50 ma/24v=, z wbudowanym rezystorem 10Ω -20 C do +50 C maks. 95% wilgotności względnej, bez kondensacji -30 C do +70 C Odporność na zakłócenia przepięciowe 1, 2J Wymiary Waga 10V/m plus 80% AM od 80MHz do 1GHz 8kV kontakt, 15kV powietrze 79mm x 48mm x 21mm 40g AAT Holding sp. 25

Instrukcja instalacji i testowania Cal Flame Cr2000

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i testowania Cal Flame Cr2000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i testowania Cal Flame Cr2000