Instrukcja obsługi Podręcznik Haier Hrb 2605

Haier HRB 2605 to niedrogi, prosty i przydatny lodówka z zamrażarką zaprojektowana w celu zapewnienia użytkownikom wygodnego, bezpiecznego i wydajnego przechowywania żywności. Lodówka ma pojemność 260 litrów i jest wyposażona w szereg funkcji, takich jak termostat, automatyczne wyłączanie i szybkie chłodzenie. Urządzenie ma również szereg przydatnych wskaźników, które pomagają użytkownikom monitorować temperaturę i poziom wilgoci wewnątrz lodówki, a także zapobiegać przed przeciążeniem. Instrukcja obsługi Haier HRB 2605 zawiera szczegółowe informacje dotyczące właściwego użytkowania urządzenia oraz wyjaśnia, jak w pełni wykorzystać jego funkcje i funkcje bezpieczeństwa. Podręcznik umożliwia również użytkownikom szybkie rozwiązywanie problemów i naprawianie ewentualnych usterek.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Podręcznik Haier Hrb 2605

Strona informacyjna

  1. Strona główna
  2. Poproś o instrukcję obsługi

Poproś o instrukcję obsługi wybranego produktu, wypełniając poniższy formularz.

CHŁODZENIE

PRANIE I SUSZENIE

GOTOWANIE

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności firmy Haier. *

Chcę otrzymywać informacje handlowe i komunikaty o promocjach, także spersonalizowane, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub telefonicznie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w polityce prywatności.

Chcę udostępnić moje dane partnerom biznesowym Haier działającym w branży finansowej, do celów marketingowych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w

* Pola obowiązkowe

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CLATRONIC BBA 2605. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CLATRONIC BBA 2605 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CLATRONIC BBA 2605

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

CLATRONIC BBA 2605 NEW (4777 ko)
CLATRONIC BBA 2605 (1688 ko)CLATRONIC BBA 2605 NEW (4777 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CLATRONIC BBA 2605

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Instrukcja obslugiDomowy automat do pieczenia chlebaBBA 2605Instrukcja obs ugiGratulujemy Pa stwu zakupu domowego automatu do pieczenia chleba BBA 2605. Nabyli cie Pa stwo urz dzenie, które oferuje rewolucyjne rozwi zania: · · · Niektóre programy posiadaj dwa ró ne stopnie pieczenia dla du ych i ma ych ilo ci chleba. Automat do pieczenia chleba oferuje 12 zainstalowanych na sta e programów z 50 ró nymi mo liwo ciami nastawienia. Zupe nie nowym jest program, za pomoc którego mo na upiec wie y bochenek chleba lub dopieka ju upieczony w celu uzyskania ciemniejszej barwy. [... ] a) M ka z kukurydzy, ry u i ziemniaków nadaje si szczególnie dla alergików glutenowych lub cierpi cych na................................................ b) M ka typu Dinkel jest bardzo droga, ale zupe nie wolna od rodków chemicznych, poniewa pszenica ta rosn ca na bardzo ubogich glebach nie wch ania nawozów. Mo na zastosowa wszystkie przepisy, które posiadaj typ m ki 405, 550 lub 1050, jak opisano w instrukcji obs ugi. c) M ka z prosa nadaje si te w szczególno ci dla alergików. d) M ka z pszenicy twardej (DURUM) nadaje si ze wzgl du na swoj konsystencj do wypieku bu ek typu Baguette i mo e by zast piona przez grysik z pszenicy twardej. Je eli do m ki doda si 1 ziemniaka piure chleb staje si l ejszy do strawienia. Zarówno przypadku dro d y, jak i zaczynu, które mo na kupi w ró nych opakowaniach, nale y trzyma si wskazówek producenta i dodawa ich odpowiedni ilo do ilo ci m ki u ytej. c) Wod zast pi ma lank lub kefirem, co zreszt mo liwe jest w przypadku ka dego przepisu i jest polecane ze wzgl du na wie o chleba. · Dlaczego chleb z piekarnika kuchennego smakuje inaczej jak z automatu do pieczenia chleba? Zale ne jest to od ró nej wilgotno ci: W piekarniku chleb pieczony jest w znacznie wi kszej komorze do pieczenia, przez co wypieczony b dzie bardziej sucho. Z automatu do pieczenia chleb jest wilgotniejszy.Pytania dotycz ce automatu do pieczeniaProblemZ komory do pieczenia lub otworów wentylacyjnych wydostaje si dymPrzyczynaDo komory do pieczenia lub na zewn trz formy do pieczenia przyklei y si sk adniki Po zako czeniu pieczenia chleb zbyt d ugo pozosta w formie do pieczenia Spód chleba zawiesi si na haku do ugniataniaUsuni cie problemuWyci gn wtyczk z gniazdka, wyj form do pieczenia, wyczy ci komor i zewn trzn cz formy do pieczenia Chleb wyci gn z formy najpó niej po up ywie funkcji utrzymania ciep a Hak do ugniatania i o nap dow wyczy ci po ka dym pieczeniu, je eli jest to konieczne do formy wla na 30 min. Skontrolowa wybrane menu i ostatnie nastawienia Nie u ywa sk adników, rozpocz od nowa Pokrywa mo e by otwierana tylko, je li wy wietlacz wskazuje czas wi kszy od 1:30 godz. Nale y si upewni, czy pokrywa po jej otwarciu zosta a dobrze zamkni ta. Nie u ywa sk adników, rozpocz od nowa Sprawdzi, czy hak nie zablokowa si przez ziarna. Przycisk START/STOP przytrzymywa przez 10 sekund, a na wy wietlaczu pojawi si 1-3 godzin (normalny program). Wyj wtyczk z gniazdka oraz form do pieczenia odczeka do osi gni cia przez urz dzenie temperatury pokojowej. Uruchomi test urz dzenia przez wyci gni cie wtyczki z gniazdka, przytrzymanie przycisku MENU i ponowne w o enie wtyczki do gniazdka. Post powa jak opisano powy ej Przedwczesne zako czenie pracy odbywa si powinno za pomoc przycisku START/STOP! Przycisk START/STOP przytrzymywa przez 10 sekund, a na wy wietlaczu pojawi si 1-3 godzin.Chleb zapad si cz od spodu wilgotny Chleb ci ko jest wyjciowo i jestz formySk adniki nie zosta y dobrze wymieszane lub chleb nie jest dobrze upieczonyNiew a ciwe ustawienie programu.Podczas pracy urz dzenia uruchomiono przycisk START/STOP Podczas pracy otwierano wielokrotnie pokrywD u szy brak pr du w trakcie pracy urz dzenia Rotacja haków do ugniatania jest zablokowanaNie mo na uruchomi urz dzenia. Na wska niku widoczny jest napis H:HHUrz dzenie jest jeszcze gor ce po poprzednim u yciu.Nie mo na uruchomi urz dzenia. Na wska niku widoczny jest napis,, LLL"B d w programie lub w elektroniceNa wska niku widoczny jest napis,, EEE" albo podobny znak Przy ponownym starcie urz dzenia na wy wietlaczu pojawia si,, 000"B d w programie lub w elektronice Urz dzenie zosta o wy czone przez wyci gni cie wtyczki z gniazdka w trakcie fazy utrzymywania ciep a i nie by o w programie normalnym,, 1P"B dy w recepturzeChleb ro nie zbyt szybko Chleb nie ro nie lub ro nie nie wystarczaj coza du o dro d y, za du o m ki, za ma o soli lub kilka z tych przyczyn brak lub za ma o dro d y stare lub przele akowane dro d e p yn za gor ca dro d e wesz y w kontakt z p ynem z a lub stara m ka zbyt du o lub zbyt ma o p ynu zbyt ma o cukru bardzo mi kka woda powoduje mocniejsze garowanie dro d y zbyt du o wody wp ywa na mocniejsze garowanie dro d y obj to chleba jest wi ksza od formy do pieczenia zbyt wczesne lub szybkie garowanie dro d y przez ciep wod, komor do pieczenia, wysok wilgotno. ] Wyniki pieczenia · Wynik pieczenia zale y w szczególno ci od warunków miejscowych (mi kka woda, wysoka wilgotno powietrza, du y wysoko, w a ciwo ci sk adników). Dlatego informacje w przepisach s punktami wyj cia, które trzeba ewentualnie dopasowa. Je eli jaki przepis nie wyjdzie, nie nale y traci ch ci, tylko trzeba znale przyczyn i spróbowa innego stosunku wagowego. · Je eli po upieczeniu chleb jest zbyt jasny, mo na go od razu dopiec w programie PIECZENIE. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CLATRONIC BBA 2605

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CLATRONIC BBA 2605.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcja obsługi Podręcznik Haier Hrb 2605

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Podręcznik Haier Hrb 2605

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Podręcznik Haier Hrb 2605