Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3m Apif150mj

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3m Apif150mj to wyjątkowy produkt, który ma wiele zastosowań. Produkt ten może być używany do zabezpieczenia i zabezpieczenia mienia, zapewniając zgodność z wymogami bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ważne jest, aby upewnić się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, a środki bezpieczeństwa są w pełni wdrożone. Przed użyciem produktu należy również upewnić się, że urządzenie jest poprawnie zainstalowane i ustawione zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3m Apif150mj

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Użytkowanie

Przeglądy i czynności obsługowe

Dane techniczne

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. Firma Hyundai zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych pojazdów.

Instrukcja obsługi ma zastosowanie do wszystkich wersji tego modelu pojazdu, dlatego zawiera opisy i objaśnienia wyposażenia standardowego oraz opcjonalnego. W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza pojazdu.

OSTROŻNIE: MODYFIKACJE POJAZDU HYUNDAI

Nie modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpływać negatywnie na jego trwałość lub bezpieczeństwo jazdy. Wprowadzenie modyfikacji może również stanowić naruszenie warunków gwarancji obejmującej pojazd. Ponadto dokonanie niektórych modyfikacji może oznaczać naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

INSTALACJA DLA RADIOSTACJI NADAWCZO-ODBIORCZEJ (CB RADIO) LUB TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Pojazd jest wyposażony w podzespoły elektroniczne. Nieprawidłowe wykonanie lub regulacja instalacji radiostacji nadawczo-odbiorczej (tzw. CB radia) albo telefonu komórkowego może wpływać negatywnie na układy elektroniczne samochodu. W przypadku montażu tego typu urządzenia należy dokładnie przestrzegać Instrukcji dostarczonej przez jego producenta lub zasięgnąć porady Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Przedstawi ona wytyczne wykonania takiej instalacji i poinformuje o niezbędnych środkach ostrożności.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI USZKODZENIA POJAZDU

Instrukcja zawiera fragmenty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE”, „OSTROŻNIE” i „UWAGA”. Znaczenie tych tytułów jest następujące:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Fragmenty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO” przedstawiają sytuacje, w których — w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia — występuje poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

OSTRZEŻENIE

Fragmenty zatytułowane „OSTRZEŻENIE” przedstawiają sytuacje, w których — w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia — może wystąpić poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTROŻNIE

Fragmenty zatytułowane „OSTROŻNIE” przedstawiają sytuacje, w których — w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia — może dojść do odniesienia lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

Fragmenty zatytułowane „UWAGA” przedstawiają sytuacje, w których — w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia — może dojść do uszkodzenia pojazdu.

Wstęp

Dziękujemy za zakup samochodu marki Hyundai. Witamy w rosnącym gronie użytkowników naszych pojazdów i gratulujemy wyboru! Jesteśmy przekonani, że połączenie elegancji i najnowocześniejszych rozwiązań technicznych z niezawodnością pojazdów marki Hyundai przyniesie Państwu wiele satysfakcji.

Instrukcja obsługi przedstawia zasady prawidłowej eksploatacji, wymogi bezpieczeństwa, harmonogramy przeglądów oraz inne wskazówki dotyczące codziennego użytkowania samochodu. Przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją, ponieważ może to w znacznym stopniu przyczynić się do podniesienia satysfakcji z eksploatacji pojazdu.

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące układów bezpieczeństwa oraz wyposażenia, ułatwiające wygodne i bezpieczne użytkowanie samochodu.

Zawiera również wytyczne dotyczące przeglądów okresowych i czynności obsługowych wpływających na bezpieczne użytkowanie pojazdu. Zalecamy, by wszelkie czynności kontrolne i obsługowe wykonywała Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Zapewnia ona najwyższy poziom czynności kontrolnych i obsługowych oraz innych usług, koniecznych podczas eksploatacji samochodu.

Niniejsza Instrukcja obsługi stanowi integralną część Państwa pojazdu i powinna być dostępna dla jego użytkownika w dowolnym momencie. W przypadku odsprzedaży pojazdu Instrukcję obsługi należy przekazać nowemu Właścicielowi.

Zespół Hyundai

OSTROŻNIE

Stosowanie olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych o parametrach innych niż wskazane przez firmę Hyundai może spowodować poważne uszkodzenia pojazdu. Należy zawsze stosować wysokiej jakości smary, oleje i płyny eksploatacyjne, spełniające normy podane w rozdziale 8 niniejszej Instrukcji.

Copyright 2019 HYUNDAI Motor Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Instrukcji nie może być tłumaczona, powielana ani kopiowana w całości, we fragmentach, pod żadną postacią ani w żaden inny sposób, czy to mechaniczny czy elektroniczny, włączając w to wykonywanie fotokopii, nagrywanie i przechowywanie, bez uzyskania pisemnej zgody firmy HYUNDAI Motor Company.

Sposób korzystania z Instrukcji

Dążymy do tego, by eksploatacja pojazdu sprawiała Państwu jak najwięcej satysfakcji. Instrukcja obsługi może być w tym pomocna. Dlatego zdecydowanie zalecamy uważną lekturę całej Instrukcji. Aby ograniczyć ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia, należy przeczytać wszystkie fragmenty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” i „OSTROŻNIE”, znajdujące się w Instrukcji.

Tekst uzupełniono ilustracjami, które ułatwiają zrozumienie sposobu korzystania z samochodu. Instrukcja przedstawia wyposażenie pojazdu oraz ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Zawiera ona również cenne porady dotyczące prawidłowej techniki jazdy w różnych warunkach drogowych.

Na początku Instrukcji znajduje się ogólny spis treści. Przy wyszukiwaniu konkretnych informacji zachęcamy do korzystania z indeksu znajdującego na końcu Instrukcji, w którym wszystkie hasła-tematy zostały podane w porządku alfabetycznym.

Rozdziały: Instrukcja zawiera osiem rozdziałów, indeks oraz informacje ogólne o napędzie elektrycznym. Na początku każdego rozdziału znajduje się spis treści. Pozwala on natychmiast zorientować się, czy dany rozdział zawiera szukane informacje.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego Instrukcja podaje liczne środki ostrożności oraz procedury obsługi. Zawiera ona również ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie pojazdu.

Wspomniane zagrożenia oraz instrukcje bezpiecznego postępowania widnieją również na naklejkach znajdujących się w pojeździe.

Ostrzeżenia i wskazówki podane w Instrukcji obsługi służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Niestosowanie się do nich może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

Instrukcja zawiera fragmenty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” i „OSTROŻNIE”, wyróżnione dodatkowo symbolem ostrzegawczym, oraz fragmenty „UWAGA”.

Jest to symbol, który ostrzega o możliwości odniesienia obrażeń. Aby uniknąć zagrożenia zdrowia lub życia, należy postępować zgodnie ze wskazówkami oznaczonymi tym symbolem. Symbol ostrzegawczy stosowany jest zawsze w połączeniu z określeniem „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” lub „OSTROŻNIE”.

Modyfikacje pojazdu

• Nie należy modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą spowodować naruszenie obowiązujących przepisów, wpływać negatywnie na osiągi pojazdu, jego trwałość i bezpieczeństwo jazdy.

Ponadto gwarancja nie obejmuje usterek ani nieprawidłowego działania pojazdu, wynikających z jego modyfikacji.

• Używanie nieautoryzowanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych może spowodować nieprawidłowe działanie pojazdu, uszkodzenia instalacji elektrycznej, rozładowanie akumulatora, a nawet pożar. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać nieautoryzowanych urządzeń elektrycznych ani elektronicznych.

Zwrot pojazdów wycofanych z użytkowania

Firma Hyundai promuje ochronę środowiska. Dlatego umożliwia zwrot wycofanego z użytkowania pojazdu marki Hyundai, zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie wyeksploatowanych pojazdów.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej HYUNDAI: http://www. pl.

Radio samochodowe CD/MP3/WMA

3

UWAGA:

W urządzeniu zastosowano system laserowy.

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, proszę dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość w razie konieczności
kontaktu z serwisem (patrz procedura serwisowa). Użycie elementów sterowania,
regulacji, itp. producentów innych od podanych może spowodować powstanie niebez-
piecznego promieniowania. Aby zabezpieczyć się przed bezpośrednim promieniowaniem
laserowym, nie wolno próbować otwierać obudowy. Otwarta obudowa odsł ania widoczne
promieniowanie laserowe. NIE WOLNO PATRZEĆ NA PROMIEŃ.

Utylizacja starych urządzeń

1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol pojemni-

ka na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane

niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.

3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec negaty-

wnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.

4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń,

należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmują-
cym się
utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Uwaga

Jeżeli urządzenie jest nieprawidłowo podłączone, pojawiają się następujące
komunikaty:

-

Zwarcie gniazda anteny

: “ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK”

Po ponownym podłączeniu, uruchomić urządzenie jeszcze raz (restart).

Podczas formatowania płyt wielokrotnego zapisu, należy ustawić format na
[Mastered], tak aby płyta była kompatybilna z odtwarzaczami LG. Jeżeli
wybrana zostanie opcja ‘Live File System’, nie będzie można jej używać w odt-
warzaczach LG. (Mastered/Live File System: System formatu płyty dla Win-
dows Vista)

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Symbol pioruna ze strzałką wewnątrz trójkąta ma na celu ostrzeżenie
użytkownika przed obecnością nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia
wewnątrz obudowy urządzenia, które może być powodem porażenia prądem.

Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta ma na celu zwrócenie uwagi użytkown-
ika na obecność ważnych użytkowych i konserwacyjnych (serwisowych)
wskazówek zawartych w dokumentacji urządzenia.

Zawsze należy prowadzić pojazd w bezpieczny sposób. Nie wolno być roz-
targnionym podczas prowadzenia pojazdu, zawsze należy zwracać uwagę na
sytuację panującą na drodze. Nie zmieniać ustawień lub funkcji.
Przed przystąpieniem do tych czynności należy zjechać na pobocze w bez-
pieczny i zgodny z przepisami sposób.

Nie wolno używać przez wiele godzin w bardzo wysokich lub niskich
temperaturach. (-10~60

°C)

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmować pokrywy ani tylnej
części urządzenia. Wewnątrz nie ma części, które użytkownik mógłby
naprawiać własnoręcznie. Wezwać wykwalifikowany personel serwisowy.

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wystawiać
urządzenia na działanie wody w postaci kropel, rozprysków, deszczu lub
wilgoci.

Z powodu wysokiej temperatury wytwarzającej się na obudowie urządzenia,
prosimy używać go tylko po zainstalowaniu w samochodzie.

W urządzeniu nie można odtwarzać płyt 8cm (tylko 12cm).

UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
WOLNO ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI OBUDOWY TYLNIEJ).
WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI SERWISOWANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA. NAPRAWĘ URZĄDZENIA NALEŻY POZOSTAWIĆ
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA

PRĄDEM NIE OTWIERAĆ

8 cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PIKqXRP

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIKqXRP Wykaz części... 3 Częste przyczyny uszkodzeń... 4 Sposób naprawy... 4 Dane techniczne:... 4 Zasady bezpieczeństwa... 5 Instrukcja użytkowania... 6 Sposób aplikacji... 7 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperaturyCyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1. 0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKAINSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ZE WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA NaleŜy przeczytać i zachować niniejszą instrukcję WENTYLATOR WP 012 (model KB 21) Nie uŝywać w miejscach naraŝonych na wybuch lub poŝar

SRC 55P, 56P Instrukcja obsługiSRC 55P, 56P Instrukcja obsługi 1. Bezpieczeństwo Z zasadami bezpieczeństwa musi zapoznać się każdy użytkownik narzędzia oraz stosować je w praktyce. Firma Wojtech chętnie doradzi Państwu jak prawidłowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCHNITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... Opis narzędzia... 5 2. 1. Podstawowe wymiary... 2. Charakterystyka... 6 2. 3. Zastosowanie... 4. Wyposażenie... 5. pl/60780783-Cyfrowy-miernik-temperatury. pl/thumbs/69/60780783. jpg"/>Cyfrowy miernik temperatury MS6500 MS6501 #04010 #04011 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1. 0 MS6500/MS6501 SPIS TREŚCI Wstęp... pl/20892660-Kompaktowy-mop-parowy-1500-w. html">Kompaktowy mop parowy 1500 WKompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Ogólna prezentacja telefonuOgólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018Instrukcja obsługi PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Zaciskarka zestaw TOOLCRAFTINSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000430461 Zaciskarka zestaw TOOLCRAFT 430461 Strona 1 z 7 Przeznaczenie użycia produktu Szczypce zaciskane są przeznaczone do zaciskania złączy zagniatanych, które są odpowiednie

Instrukcja obsługi GRILL R-256Instrukcja obsługi GRILL R-256 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować. pl/56888983-Przenosny-wentylator-2w1. html">Przenośny wentylator (2w1)Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Odkurzacz kompaktowy OK-1403Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32DInstrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ: T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

PODGRZEWACZ 2100W/230VINSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODGRZEWACZA. PODGRZEWACZ 2100W/230V RPM-Technologie www: rpm-technologie. pl 2014-01-03 OSTRZEśENIA Niewłaściwie użytkowany lub wadliwie podłączony podgrzewacz może być przyczyną

INSTUKCJA UŻYTKOWANIAKurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

GAV SERIA 180, 200, 300Instrukcja Oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA GAV SERIA 180, 200, 300 Copyright SPIS TREŚCI: I. Przeznaczenie... 3 II. Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 III. pl/115082325-Instrukcja-usytkownika. pl/thumbs/88/115082325. jpg"/>INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ZE WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA NaleŜy przeczytać i zachować niniejszą instrukcję WENTYLATOR WP 013 (model KB3000) Nie uŝywać w miejscach naraŝonych na wybuch lub poŝar

Cyfrowy miernik temperatury MS6502 #04012 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1. 1 MS6502 SPIS TREŚCI Wstęp... Środowisko

MIKSER DO FRAPPE R-447Instrukcja obsługi MIKSER DO FRAPPE R-447 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/42488381-2-bezpieczenstwo-elektryczne. html">2. Bezpieczeństwo elektryczne1 2 oświetlonych pomieszczeniach zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku. Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach gdzie mogą znajdować się materiały łatwopalne Nigdy nie rozpylaj w miejscach gdzie może nastąpić

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3m Apif150mj

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3m Apif150mj

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 3m Apif150mj