Instrukcja obsługi technicznej Beko Wtv 8744 Xd

Instrukcja obsługi technicznej Beko Wtv 8744 Xd to kompendium wszystkich informacji o telewizorze Beko Wtv 8744 Xd. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące funkcji, specyfikacji, działania i konserwacji. Zawiera również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania, a także informacje o gwarancji i naprawie. Instrukcja obsługi technicznej jest ważną częścią każdego urządzenia, a jej wiedza może być kluczem do skutecznego i bezpiecznego wykorzystania tego sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi technicznej Beko Wtv 8744 Xd

Loading...

Pralka automatyczna

Instrukcja obsługi

WTV 8712 X0

PL

Numer dokumentu= 2820525833_PL/ 26-06-19. (12:37)

Wyrób ten został wyprodukowany przy użyciu najnowszej technologii w przyjaznych środowisku naturalnemu warunkach.

1 Ogólne instrukcje zachowania bezpieczeństwa

Rozdział ten zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które mogą pomóc w zapobieganiu zagrożeniom urazami i szkodami materialnymi. Jeśli instrukcje te nie są przestrzegane, ważność tracą wszelkie gwarancje.

1. 1. Bezpieczeństwo życia i mienia

uPralki tej nie wolno stawiać na podłodze pokrytej dywanem lub wykładziną. Ponieważ pod pralką nie może krążyć powietrze, jej części elektryczne będą się przegrzewać. Spowoduje to problemy w użytkowaniu pralki.

uJeśli pralki nie używa się, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

uInstalację i wszelkie naprawy wykonywać musi autoryzowany agent serwisowy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które może spowodować instalacja i naprawa wykonywana przez osoby nieupoważnione.

uPrzewody zasilania w wodę oraz spustu wody muszą być mocno przytwierdzone i nie wolno dopuścić do ich uszkodzenia. W przeciwnym razie, może wystąpić wyciek wody.

uJeśli w pralce nadal jest woda, nie wolno otwierać drzwiczek ani wyjmować filtru. W przeciwnym razie grozi zalanie wodą i poparzenie nią.

uZamkniętych drzwiczek nie należy otwierać siłą. Drzwiczki można otworzyć kilka minut po zakończeniu cyklu prania. Próba otwarcia drzwiczek siłą może spowodować uszkodzenie drzwiczek i ich zamka.

uUżywaj wyłącznie detergentów, środków zmiękczających wodę i dodatków przeznaczonych do prania w pralce automatycznej.

uPostępuj zgodnie z instrukcjami na metkach tkanin i opakowaniu detergentu.

1. 2Bezpieczeństwo dzieci

uUrządzenia tego mogą używać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, lub pozbawione niezbędnego doświadczenia i wiedzy, o ile są pod nadzorem lub zostały przeszkolone w jego bezpiecznym używaniu i związanych z tym zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Bez nadzoru dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani prac konserwatorskich. Dzieci poniżej 3 lat mogą przebywać w pobliżu urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

uMateriały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci. Należy trzymać je w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.

uUrządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Należy trzymać dzieci z dala od pralki, kiedy się jej używa. Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawy przy pralce. Aby zapobiec zabawom dzieci z pralką zastosuj blokadę dostępu dzieci.

Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi

3 / PL

uOpuszczając pomieszczenie, gdzie stoi pralka, nie zapomnij zamknąć jej drzwiczki.

uWszystkie detergenty i dodatki przechowuj w bezpiecznym miejscu i zabezpiecz przed dostępem dzieci zamykając pokrywę pojemnika na detergent lub szczelnie zamykając opakowanie detergentu. 3Bezpieczeństwo elektryczne

uJeśli pralka ma usterki nie powinno się jej uruchamiać dopóki nie zostanie naprawiona przez autoryzowanego agenta serwisowego. Grozi to porażeniem elektrycznym!

uUrządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przewie w zasilaniu. Jeśli chcesz skasować ten program, patrz rozdział "Kasowanie programów".

uWtyczkę pralki wsadza się do gniazdka z uziemieniem zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 A. Konieczna jest instalacja uziemiająca wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. Firma nasza nie odpowiada za żadne szkody powstałe przy użytkowaniu tego urządzenia bez uziemienia zgodnie z przepisami miejscowymi.

uNie myje się pralki polewając lub skrapiając ją wodą! Grozi to porażeniem elektrycznym!

uNie wolno dotykać wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi dłońmi! Aby odłączyć pralkę od zasilania nie chwyta się za przewód zasilający, aby ją odłączyć, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, przytrzymując je jedną ręką, i wyciągając wtyczkę drugą ręką.

uW trakcie instalacji, konserwacji, czyszczenia i napraw wtyczka przewodu zasilającego pralkę powinna być wyjęta z gniazdka.

uW razie uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę trzeba powierzyć producentowi, serwisowi posprzedażnemu, lub osobie o podobnych kwalifikacjach (najlepiej elektrykowi) lub osobie wskazanej przez importera w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń. 4Bezpieczeństwo obchodzenia się z gorącymi powierzchniami

Przy praniu w wysokich temperaturach szklane drzwiczki bardzo się nagrzewają. Wobec tego podczas prania nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do drzwiczek, aby zapobiec ich dotykaniu.

4 / PL

2 Ważne wskazówki ochrony środowiska

2. 1 Zgodność z przepisami WEEE i utylizacja zużytego produktu

Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej (2012/19/WE). Wyrób ten oznakowano symbolem klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Wyrób ten został wyprodukowany z wysokiej jakości części i materiałów, które mogą być ponownie użyte i nadają się do recyklingu. Dlatego po zakończeniu użytkowania nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadkami domowymi i innymi śmieciami. Dostarcz go do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do celów recyklingu. Aby

dowiedzieć się o tych punktach zbiórki, proszę skontaktować się z lokalnymi władzami. Zgodność z dyrektywą RoHS:

Pralka ta zgodna jest z Dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera materiałów szkodliwych i zakazanych wskazanych w tej Dyrektywie. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

2. 2. Informacje o opakowaniu

Opakowanie tego wyrobu wytworzono z surowców wtórnych zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadkami domowymi lub innymi. Dostarcz je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

3Przeznaczenie

Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego. Nie służy do celów komercyjnych i nie należy jej używać wbrew jej przeznaczeniu.

Urządzenie to wolno stosować tylko do prania i płukania tkanin posiadających właściwe oznaczenie.

Producent odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego użytkowania lub transportu.

Okres użytkowania tego wyrobu wynosi 10 lat. Przez ten czas dostępne będą oryginalne części zamienne do prawidłowej eksploatacji tego urządzenia.

5 / PL

4 Dane techniczne

Zgodność z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010

Nazwa lub znak towarowy dostawcy Nazwa modelu

Pojemność znamionowa (kg)

Klasa efektywności energetycznej / Skala od A+++ (Najwyższa efektywność) do D (Najniższa efektywność)

Roczne zużycie energii (kWgodz) (1)

Zużycie energii przy standardowym programie do prania bawełny w 60°C i pełnym wsadzie (kWgodz)

Zużycie energii przy standardowym programie do prania bawełny w 60°C i częściowym wsadzie (kWgodz)

Zużycie energii przy standardowym programie do prania bawełny w 40°C i częściowym wsadzie (kWgodz)

Zużycie mocy w “trybie wył. ” (W) Zużycie mocy w “trybie czuwania” (W) Roczne zużycie wody (l) (2)

klasa efektywności wirowania i suszenia / Skala od A (Najwyższa efektywność) do G (Najniższa efektywność)

Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) Wilgotność resztkowa (%)

Standardowy program do prania bawełny (3)

Czas trwania standardowego programu do prania bawełny w 60°C przy pełnym wsadzie (min. )

Czas trwania standardowego programu do prania bawełny w 60°C przy częściowym wsadzie (min. )

Czas trwania standardowego programu do prania bawełny w 40°C przy częściowym wsadzie (min. )

Czas trwania trybu czuwania (min. ) Emisja hałasu przy praniu/ wirowaniu (dB) Do zabudowy

Wysokość (cm)

Szerokość (cm)

Głębokość (cm) Waga netto (±4 kg)

Pojedynczy wlot wody/ Podwójny wlot wody

• Dostępny

Napięcie i częstotliwość zasilania (V/Hz) Prąd całkowity (A)

Moc całkowita (W) Główny kod modelu

Beko

WTV 8712 X0 8

A+++

195

1, 100

0, 700

0, 665

0, 250

1, 000

10559

B

1400

53

Bawełna Eco 60°C oraz 40°C

200

179

N/A

61/74 Non 84 60 59 70

• / -

230 V / 50Hz

10

2200

9211

(1)Zużycie energii określone na podstawie 220 standardowych cykli pralniczych przy programie do prania bawełny w 60°C oraz 40°C przy wsadzie pełnym i częściowym oraz zużycia w trybach o niskiej mocy. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania pralki.

(2)Zużycie wody określono na podstawie 220 standardowych cykli pralniczych przy programie do prania bawełny w 60°C oraz 40°C przy wsadzie pełnym i częściowym. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania pralki.

(3)“Standardowy program do prania bawełny w 60°C” oraz “standardowy program do prania w 40°C” są to standardowe programy piorące, do których odnoszą się informacje podane na etykiecie i karcie wyrobu. Programy te nadają się do prania normalnie zabrudzonych rzeczy z bawełny i są to programy najbardziej wydajne z punktu widzenia łącznego zużycia energii i wody.

Dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia w celu poprawy jakości tego wyrobu.

6 / PL

4. 1 Instalacja

Przygotowanie miejsca na pralkę oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w tym miejscu jest obowiązkiem klienta.

Upewnij się, że węże dopływu i odpływu wody, a także elektryczny przewód zasilający nie uległy zagięciu, zakleszczeniu lub uszkodzeniu przy ustawianiu pralki w jej miejscu po zainstalowaniu lub czyszczeniu.

Zadbaj o to, aby elektryczne i hydrauliczne przyłączenia pralki wykonał autoryzowany serwis.

Przed zainstalowaniem obejrzyj pralkę aby sprawdzić, czy nie ma jakichś usterek. Jeśli ma, nie instaluj jej.

Uszkodzone urządzenia zagrażają Twojemu bezpieczeństwu.

4. 1Właściwe miejsce instalacji

Ustaw pralkę na twardej i równej podłodze. Nie stawiaj jej na dywanie lub wykładzinie o wysokim runie ani na innych podobnych powierzchniach.

Łączna waga pralki i suszarki ustawionych na sobie wynosi - po załadowaniu - 180 kg. Ustaw pralkę na solidnej i płaskiej podłodze o wystarczającej nośności.

Nie stawiaj pralki na przewodzie zasilającym.

Nie instaluj pralki w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C.

Zaleca się pozostawienie miejsca po obu stronach maszyny w celu zmniejszenia wibracji i hałasu.

Na podłodze stopniowanej nie stawiaj pralki obok krawędzi ani na podeście.

Nie umieszczaj na pralce źródeł ciepła, takich jak płyty grzejne, żelazka, piekarniki itp. i nie używaj ich na produkcie.

4. 2Usuwanie wzmocnień opakowania

Przechyl pralkę do tyłu, aby usunąć wzmocnienie opakowania. Zdejmij wzmocnienia pociągając je za wstążkę. Czynności tej nie wykonuj samodzielnie.

4. 3 Usuwanie zabezpieczeń transportowych

1Odpowiednim kluczem poluzuj wszystkie śruby, aż będą się swobodnie obracać (C).

2Zdejmij śruby zabezpieczające do transportu obracając je lekko.

3Plastikowe osłony z torebki zawierającej tę instrukcję załóż na otwory w panelu tylnym. (P)

UWAGA: Przed uruchomieniem pralki wyjmij śruby zabezpieczające na czas transportu. W przeciwnym razie pralko-

A suszarka może się uszkodzić.

C

Należy zachować śruby zabezpieczające w bezpiecznym miejscu po to, aby ponownie ich użyć przy następnym transporcie

pralki.

Śruby zabezpieczające na czas transportu zakłada się w kolejności odwrotnej do ich zdejmowania.

Nie wolno transportować pralki bez śrub zabezpieczających umieszczonych we właściwych miejscach!

7 / PL

4. 4. Przyłączanie zasilania w wodę

C Potrzebne do użytkowania pralki ciśnienie wody wynosi od 1 do 10 barów (0, 1–1 MPa). Oznacza to, że przy pełnym otwarciu kranu musi z niego wypływać 10 – 80 litrów wody na minutę, aby zapewnić płynną pracę pralki. Jeżeli ciśnienie wody jest zbyt wysokie, zamontuj zawór redukujący.

A UWAGA: Modeli z pojedynczym dopływem wody nie należy podłączać do kranu z gorącą wodą. W takim przypadku pranie ulegnie zniszczeniu lub pralka przełączy się w tryb ochronny i nie będzie działać.

UWAGA: Do nowej pralko-suszarki nie zakłada się starych ani używanych węży wlotu wody. Może to spowodować zaplamienie prania.

1Ręcznie dokręć nakrętki na wężu. Do zakręcania nakrętek nie wolno używać kluczy.

2Po przyłączeniu węża, otwórz całkowicie krany i sprawdź, czy nie ma przecieków w punktach połączeń. Jeśli wycieka, zamknij

kran i zdejmij nakrętkę. Ponownie starannie dokręć nakrętkę po sprawdzeniu uszczelki. Aby zapobiec wyciekom wody oraz spowodowanych nimi szkód, zakręcaj krany, kiedy nie używasz pralki. 5Przyłączenie węża spustowego do odpływu

Koniec węża spustowego przymocuj bezpośrednio do odpływu ścieków, sedesu, umywalki lub wanny.

A UWAGA: Gdy wąż wypadnie z obsady w trakcie spuszczania wody z pralki, mieszkanie ulegnie zalaniu. Ponadto grozi to oparzeniem z powodu wysokich temperatur prania! Aby zapobiec takim sytuacjom i zapewnić prawidłowe pobieranie i spuszczanie wody przez pralką, bezpiecznie zamocuj wąż spustowy.

<! [if! IE]>

<! [endif]>100 cm 40 cm

Wąż ten przyłącza się na wysokości od 40 cm do 100 cm.

Po uniesieniu węża z podłogi (poniżej 40 cm nad podłożem), odpływ wody będzie utrudniony i gotowe pranie może być zbyt wilgotne. A zatem należy przestrzegać podanych na rysunku wysokości.

Aby zapobiec powrotowi ścieków do pralki i zapewnić łatwy odpływ, nie zanurzaj końca węża w ściekach ani nie wkładaj go do odpływu ścieków głębiej niż na 15 cm. Jeśli wąż jest zbyt długi, skróć go.

Końcówka węża nie może być zagięta ani nadepnięta, a wąż nie może być zakleszczony między odpływem a urządzeniem.

Jeśli wąż jest zbyt krótki, przedłuż go stosując oryginalny przedłużacz. Wąż nie może być dłuższy niż 3, 2 m. Aby zapobiec usterkom spowodowanym przeciekiem wody, połączenie między wężem przedłużającym

a wężem spustowym pralki musi być zabezpieczone właściwym zaciskiem, aby wąż nie wypadał i nie powodował wycieku wody.

8 / PL

4. 6 Nastawianie nóżek

A UWAGA: Aby zapewnić cichą i pozbawioną wibracji pracę maszyny należy ustawić ją pewnie i równo na nóżkach. Ustawienie maszyny wyrównuje się regulując nóżki. W przeciwnym razie pralka może przesunąć się ze swego miejsca i spowodować problemy mechaniczne.

UWAGA: Nie używaj narzędzi do poluzowania nakrętek blokujących. W przeciwnym razie ulegną uszkodzeniu.

1Ręcznie poluzuj nakrętki zabezpieczające nóżek pralki.

2Nastaw nóżki tak, aby pralka stała pewnie i równo.

3. Ręcznie ponownie zakręć wszystkie nakrętki blokujące. 7Połączenia elektryczne

Przyłącz pralkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 A.

Połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Przewody obwodu gniazdka elektrycznego muszą spełniać wymogi urządzenia. Zaleca się zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (ang. Groud Fault Circuit Interrupter, GFCI).

Wtyczka przewodu zasilającego musi być dostępna po zainstalowaniu.

Jeśli prąd zabezpieczenia w domu jest mniejszy niż 16 A, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie bezpiecznika 16 A.

Napięcie podane w "Danych technicznych" musi być równe napięciu w sieci zasilającej mieszkanie.

Do przyłączenia nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników.

B UWAGA: Uszkodzone przewody zasilające musi wymienić autoryzowany agent serwisowy. 8 Uruchomienie

Przed rozpoczęciem użytkowania pralki upewnij się, że dokonano przygotowań zgodnych z "Ważnymi instrukcjami zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w rozdziale "Instalacja".

Aby przygotować pralkę do prania wykonaj pierwszą operację z programu Drum Cleaning [Czyszczenie bębna]. Jeżeli w twojej pralce nie ma tego programu, zastosuj metodę opisaną w punkcie 4.

C Użyj odkamieniacza dla pralek.

Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji we wnętrzu pralki może pozostać trochę wody. Nie szkodzi to pralce.

9 / PL

Zobacz poniższy poradnik dla Beko WTV 8744 XDOS. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko WTV 8744 XDOS, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko WTV 8744 XDOS. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko WTV 8744 XDOS tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko WTV 8744 XDOS

Marka:
Beko
Produkt:
Pralki
Model/nazwa:
WTV 8744 XDOS
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski

Powiązane produkty Beko WTV 8744 XDOS

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcja obsługi technicznej Beko Wtv 8744 Xd

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi technicznej Beko Wtv 8744 Xd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi technicznej Beko Wtv 8744 Xd