Instrukcje dla użytkowników California Air Tools 1675a

Instrukcje dla użytkowników California Air Tools 1675a zawierają szczegółowe informacje na temat bezpiecznego i skutecznego korzystania z tego narzędzia. Instrukcje te obejmują informacje na temat sposobu korzystania z narzędzia, w tym wymagania dotyczące łączenia i odłączania narzędzia, procedury bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące konserwacji i przechowywania narzędzia oraz procedury naprawy. Instrukcje te powinny być przestrzegane przez wszystkich użytkowników narzędzia California Air Tools 1675a, aby zapewnić jego skuteczne i bezpieczne użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla użytkowników California Air Tools 1675a

Instrukcje: wyświetlanie certyfikatów za pomocą przystawki PROGRAMU MMC - WCF | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 2 min

Podczas tworzenia bezpiecznego klienta lub usługi można użyć certyfikatu jako poświadczenia. Na przykład typowym typem poświadczeń jest certyfikat X. 509, który jest tworzony za X509CertificateInitiatorClientCredential. SetCertificate pomocą metody.

Istnieją trzy różne typy magazynów certyfikatów, które można zbadać za pomocą programu Microsoft Management Console (MMC) w systemach Windows:

 • Komputer lokalny: magazyn jest lokalny dla urządzenia i globalny dla wszystkich użytkowników na urządzeniu.

 • Bieżący użytkownik: sklep jest lokalny dla bieżącego konta użytkownika na urządzeniu.

 • Konto usługi: magazyn jest lokalny dla określonej usługi na urządzeniu.

  Wyświetlanie certyfikatów w przystawce programu MMC

  Poniższa procedura przedstawia sposób badania magazynów na urządzeniu lokalnym w celu znalezienia odpowiedniego certyfikatu:

  1. Wybierz polecenie Uruchom z menu Start, a następnie wprowadź polecenie mmc.

   Pojawi się konsoli MMC.

  2. W menu Plik wybierz pozycję Dodaj/Usuń przystawkę.

   Zostanie wyświetlone okno Dodawanie lub usuwanie przystawek.

  3. Z listy Dostępne przystawki wybierz pozycję Certyfikaty, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  4. W oknie przystawki Certyfikaty wybierz pozycję Konto komputera, a następnie wybierz przycisk Dalej.

   Opcjonalnie możesz wybrać pozycję Moje konto użytkownika dla bieżącego użytkownika lub konta usługi dla określonej usługi.

   Uwaga

   Jeśli nie jesteś administratorem urządzenia, możesz zarządzać certyfikatami tylko dla konta użytkownika.

  5. W oknie Wybieranie komputera pozostaw wybraną opcję Komputer lokalny, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

  6. W oknie Dodawanie lub usuwanie przystawki wybierz przycisk OK. com/pl-pl/dotnet/framework/wcf/feature-details/media/mmc-certificate-snap-in-selected. png" alt="Add or Remove Snap-ins window with OK button highlighted" data-linktype="relative-path"/>

  7. Opcjonalnie: w menu Plik wybierz polecenie Zapisz lub Zapisz jako, aby zapisać plik konsoli MMC do późniejszego użycia.

  8. Aby wyświetlić certyfikaty w przystawce PROGRAMU MMC, wybierz pozycję Katalog główny konsoli w okienku po lewej stronie, a następnie rozwiń węzeł Certyfikaty (komputer lokalny).

   Zostanie wyświetlona lista katalogów dla każdego typu certyfikatu. Z każdego katalogu certyfikatów można wyświetlać, eksportować, importować i usuwać jego certyfikaty.

  Certyfikaty można również wyświetlać, eksportować, importować i usuwać za pomocą narzędzia Menedżer certyfikatów.

  Aby wyświetlić certyfikaty dla urządzenia lokalnego

 • Wybierz polecenie Uruchom z menu Start, a następnie wprowadź polecenie certlm. msc.

  Zostanie wyświetlone narzędzie Menedżer certyfikatów dla urządzenia lokalnego.

 • Aby wyświetlić certyfikaty, w obszarze Certyfikaty — komputer lokalny w okienku po lewej stronie rozwiń katalog dla typu certyfikatu, który chcesz wyświetlić.

  Aby wyświetlić certyfikaty dla bieżącego użytkownika

 • Wybierz polecenie Uruchom z menu Start, a następnie wprowadź polecenie certmgr.

  Zostanie wyświetlone narzędzie Menedżer certyfikatów dla bieżącego użytkownika.

 • Aby wyświetlić certyfikaty, w obszarze Certyfikaty — bieżący użytkownik w okienku po lewej stronie rozwiń katalog dla typu certyfikatu, który chcesz wyświetlić.

  Zobacz też

 • Praca z certyfikatami
 • Instrukcje: tworzenie certyfikatów tymczasowych do użycia podczas opracowywania
 • Instrukcje: pobieranie odcisku palca certyfikatu

Dodatkowe zasoby

Instrukcje dla użytkowników California Air Tools 1675a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla użytkowników California Air Tools 1675a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla użytkowników California Air Tools 1675a