Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ewf9042q7wb

Podręcznik konserwacji podzespołów Electrolux Ewf9042q7wb zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy modelu Ewf9042q7wb. Manual ten zawiera ilustrowaną listę części i instrukcje krok po kroku, które pomogą Ci przeprowadzić naprawy i konserwację zgodnie z najwyższymi standardami. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do konserwacji i naprawy modelu Ewf9042q7wb, w tym schematy części, opisy i części zamienne. Manual zawiera również instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i czyszczenia urządzenia, a także wskazówki dotyczące napraw i przeglądów okresowych. Książka ta jest doskonałym źródłem informacji dla wszystkich, którzy chcą poprawnie naprawić lub konserwować swój model Electrolux Ewf9042q7wb.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ewf9042q7wb

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM. 03 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych).

Publikacja przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące podstaw rysunku technicznego, w tym rzutowania prostokątnego i rzutowania aksonometrycznego, widoków, przekrojów, wymiarowania, rysunków wykonawczych, złożeniowych, montażowych, schematycznych, operacyjnych i zabiegowych, a także systemów CAD. Podręcznik szczegółowo opisuje klasyfikację materiałów, w tym metali i ich stopów, stopów żelaza z węglem, metali nieżelaznych i ich stopów, polimerów, materiałów ceramicznych i kompozytowych.

Omawia pomiary warsztatowe i kwestie związane z podstawami technologii, takie jak: odlewnictwo, walcowanie, ciągnienie, kucie, tłoczenie, toczenie, frezowanie, struganie i dłutowanie, wiercenie i szlifowanie. Skrupulatnie charakteryzuje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, np. wały i osie, łożyska, sprzęgła, hamulce i przekładnie.

Dzięki podręcznikowi przyszły technik pozna zasady montażu i obsługi elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, a także wykonywania połączeń części maszyn, w tym m. in. połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych.

Wiadomości teoretyczne są wsparte przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy. Dzięki wykorzystaniu kodów QR uczeń może skorzystać z dodatkowych materiałów, m. ilustracji i zdjęć.

Podręcznik, ze względu na swoje atuty, stanowi obowiązkową pozycję w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM. 03 (Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych).

Publikacja przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące podstaw rysunku technicznego, w tym rzutowania prostokątnego i rzutowania aksonometrycznego, widoków, przekrojów, wymiarowania, rysunków wykonawczych, złożeniowych, montażowych, schematycznych, operacyjnych i zabiegowych, a także systemów CAD. Podręcznik szczegółowo opisuje klasyfikację materiałów, w tym metali i ich stopów, stopów żelaza z węglem, metali nieżelaznych i ich stopów, polimerów, materiałów ceramicznych i kompozytowych.

Omawia pomiary warsztatowe i kwestie związane z podstawami technologii, takie jak: odlewnictwo, walcowanie, ciągnienie, kucie, tłoczenie, toczenie, frezowanie, struganie i dłutowanie, wiercenie i szlifowanie. Skrupulatnie charakteryzuje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, np. wały i osie, łożyska, sprzęgła, hamulce i przekładnie.

Dzięki podręcznikowi przyszły technik pozna zasady montażu i obsługi elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, a także wykonywania połączeń części maszyn, w tym m. in. połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych.

Wiadomości teoretyczne są wsparte przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy. Dzięki wykorzystaniu kodów QR uczeń może skorzystać z dodatkowych materiałów, m. ilustracji i zdjęć.

Podręcznik, ze względu na swoje atuty, stanowi obowiązkową pozycję w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

Korzystanie z e-podręcznika

  1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
  2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
  3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl(Link do innej strony) jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
  4. Zaloguj się.
  5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
  6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
  7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie (Link do innej strony). Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Szanowni Państwo,

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i ma na celu uzyskanie ofert na "Dostawa druków dla potrzeb KWP w Kielcach i jednostek terenowych garnizonu świętokrzyskiego - Zadanie nr 2 – Dostawa druków ścisłego zarachowania"

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa. pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCYDOSTAWCÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
1) Zakupy Komendy Wojewódzkiej Policji wystawione na platformie zakupowej realizowanesą wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w innysposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).
2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewniatransparentność postępowania w wyborze ofert.
3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są nastronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na tewarunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcyłącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.
5) Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem InternetowejPlatformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu stronyinternetowej www. platformazakupowa. pl.
6) KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy Zakupowej.
7) Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędneinformacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzisię na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
8) Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkiekoszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innychkosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
9) Oferty składa się w cenie brutto.
10) Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni oddnia upływu terminu składania ofert.
11) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacjizamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.
12) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany przedmiotzamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówieniaoraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
13) W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówieniaoraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodnyprzedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14) KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi wpostępowaniu kryteriami wyboru oferty.
15) W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcachzastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
16) KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyćsię wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadneroszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.
17) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcyniniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przezWykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyrażazgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązujesię do ich przestrzegania.
W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!
Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), dalej „RODO”,informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji wKielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowaniaprzetargowego:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policjiw Kielcach, kontakt: ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2010
- Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji wKielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji NiejawnychKomendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska 12, 25-372Kielce, tel. 41 349 2040, 41 349 2092, iod. kwp@ki. policja. gov. ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawyPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywaniaobejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jestart. c RODO.
Oświadczam, ze zapewnię w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danychosobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawadotyczącymi ochrony danych osobowych.
Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lubart. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lubpośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówieniapublicznego w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. z 2019r., poz. 1843) spełniam warunki udziału wpostępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym SIWZ nrZP-154/2020 oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

W przypadku wymagania przez Zamawiającego złożenia drukuoferty cenowej, ofertę należy złożyć w formie skanu, jakozałącznik do postępowania, zgodnie z drukiem „Załącznik nr... oferta cenowa”.Skan oferty cenowej musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacjiwykonawcy.

Opisprzedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do postępowania.

Wprzypadku wymagania przez Zamawiającego złożenia druku oferty cenowej, ofertę należy złożyć w formie skanu, jakowykonawcy.

Wspólnysłownik zamówień (CPV):

50800000-3- Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Udzielonagwarancja: minimum 6 miesięcy na wykonaną usługę serwisową oraz wymienionepodzespoły z wyłączeniem części zużywalnych oraz części używanychniezgodnie z zaleceniem producenta.

Termin realizacji: do 14 dnikalendarzowych od momentu zgłoszenia wykonania usługi;

Miejsceprzeprowadzenia przeglądu: Laboratorium KryminalistyczneKomendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ul. M. Kopernika 23 25-336 Kielce.

Koszty usługi po stronie Wykonawcy

Termin płatności przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymaniaprawidłowo wypełnionej faktury.

Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ewf9042q7wb

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ewf9042q7wb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ewf9042q7wb