Podręcznik użytkownika produktu Aeg Agb625f7nx

Podręcznik użytkownika produktu Aeg Agb625f7nx jest przeznaczony do ułatwienia korzystania z urządzenia. Zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji i ustawień, które można wykorzystać w celu wykorzystania pełnego potencjału produktu. Podręcznik jest także źródłem informacji dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego korzystania z urządzenia. Przestrzeganie wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania może pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom produktu i zapewnić wygodne i bezpieczne użytkowanie. Podręcznik użytkownika produktu Aeg Agb625f7nx jest dostępny w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika produktu Aeg Agb625f7nx

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

 • Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je poniżej. ?

  Możesz zarejestrować produkty po utworzeniu konta.

  Możesz używać Twojego konta do wszystkich przyszłych rejestracji. Konto pozwala na wyświetlanie zarejestrowanych produktów, pobieranie i drukowanie świadectw rejestracji. Będziesz mógł zarządzać swoimi danymi osobowymi. Jeżeli zapomnisz swojego hasła, możesz poprosić o nowe

  Dla dalszej procedury, wypełnij formularz rejestracyjny swojego konta.

  Twój login będzie twoim adresem e-mail.

  Hasło wybierzesz sam.

  Po złożeniu formularza rejestracyjnego konta, natychmiast otrzymasz e-mail, aby zakończyć i aktywować konto.

  Jeśli nie otrzymałeś e-mail aktywacyjnego, kliknij tutaj.

  ?

  Użytkownik jest nabywcą i użytkownikiem końcowym narzędzia. Możesz być zarówno użytkownikiem prywatnym, profesjonalnym jak i pracownikiem lub właścicielem firmy.

  ?

  Dystrybutor to firma posiadającą obowiązującą umowę dystrybucyjną z AEG (TTI).

 • Jeśli posiadasz już konto:?

  Klikając na aktywne linki możesz zalogować się na konto lub skorzystać z opcji "nie pamiętam hasła"

   Zaloguj sięNie pamiętam hasła
  Potrzebujesz pomocy? Kliknij tutaj. ?

  Ciesz się swoimi produktami jak najdłużej i zarejestruj je już dziś!

  Jeśli Twój produkt kwalifikuje się do skorzystania z usługi, rejestracja sprzętu przedłuża jego gwarancję do okresu 3 lat. Aby zakwalifikować swój produkt do przedłużonej gwarancji, wymagana jest jego rejestracja w przeciągu 30 dni od daty zakupu.

  Dla każdego produktu, który został zarejestrowany, otrzymasz mailowo certyfikat, będący podstawą do przedłużenia gwarancji. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej, autoryzowany serwis będzie wymagał od Ciebie produktu, certyfikatu oraz dowodu zakupu.

  Rejestracja produktów możliwa po utworzeniu konta.

  Przed rozpoczęciem procesu rejestracji upewnij się, że masz przed sobą następujące elementy.
  Uwaga: jeśli kupiłeś zestaw wielu narzędzi, każde narzędzie w zestawie musi być zarejestrowane osobno.

  • Upewnij się, że załączyłeś prawidłowy i ważny dowód zakupu dla narzędzia, którego naprawa jest gwarancyjna. Niezastosowanie się do tego spowoduje opóźnienie w naprawie lub zwrot nienaprawionego narzędzia.
   Uwaga: Żaden inny dokument, w tym certyfikat przedłużenia gwarancji, nie jest akceptowany jako dowód, że produkt jest w okresie gwarancyjnym.
  • Tabliczka znamionowa dołączona do produktu zawiera informacje wymagane do procesu rejestracji.

  Zaleca się elektroniczne połączenie rachunku (dowód zakupu) do rejestracji. Umożliwi to proces bez użycia papieru i zapewni, że dowód zakupu będzie zawsze dostępny.

  Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

  Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EHL6625P. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EHL6625P będzie przydatna.

  Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EHL6625P

  Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

  AEG-ELECTROLUX EHL6625P (94 ko)

  Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EHL6625P

  Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

  [... ] ELECTROLUX______________________EHL 6625 PCeramiczna p yta grzejna do zabudowy ______________________ INSTRUKCJA OBS*UGI12SPIS TRE CIWSKAZÓWKI DOTYCZ1CE BEZPIECZE2STWA.................................................... 5 UTYLIZACJA.............................................................................................................. 7 OPIS URZ1DZENIA................................................................................................... 8 PRZED PIERWSZYM U7YCIEM................................................................................ [... ] Je eli dostan si' one na rozgrzan powierzchni' p#yty, mo e doj, 1 do uszkodzenia zewn'trznej pow#oki. Urz dzenie nale y my1 po ka dym u yciu, gdy wtedy zabrudzenia daj si' #atwo usun 1 i resztki zanieczyszcze" nie przypalaj si'.6UTYLIZACJAUtylizacja opakowaniaOpakowanie urz dzenia nale y usun 1 zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o ochronie, rodowiska naturalnego. Wszystkie materia#y u yte do produkcji poszczególnych elementów opakowania s przyjazne dla, rodowiska naturalnego i nadaj si' do recyklingu przetworzenia i powtórnego u ycia. Przestrzega1 ogólnie obowi zuj cych przepisów oraz lokalnych wymogów w zakresie utylizacji oraz sortowania odpadów.Wskazówki dotycz? ce utylizacji zuEytego urz? dzeniaUrz dzenia elektryczne wymagaj specjalistycznej utylizacji ze wzgl'dów na ochron', rodowiska. Dotyczy to równie Pa"stwa nowej p#yty, któr kiedy, w przysz#o, ci zechc Pa"stwo usun 1 z gospodarstwa domowego i zast pi1 nowym urz dzeniem. Informacji o miejscu zbiórki urz dze" przeznaczonych do utylizacji udzielaj odpowiednie s#u by miejskie. Stare urz dzenie przeznaczone do usuni'cia z gospodarstwa domowego nale y unieruchomi1 w taki sposób, aby nie mo na go by#o w# czy1. Wyj 1 wtyczk' z gniazdka i odci 1 przewód zasilaj cy.NajwaEniejsze cechy p yty ceramicznej· Ceramiczna p yta do gotowania: jest to urz dzenie z ceramiczn po-· ·wierzchni wyposa on w 4 szybkogrzejne pola do gotowania. Dzi'ki szczególnie wydajnym grza#kom z promieniowaniem, czas nagrzewania pola jest znacznie skrócony. WskaOnik zgromadzonego ciep a: wskaBnik jest pod, wietlony, je, li dane pole grzejne jest jeszcze na tyle ciep#e, e jego dotkni'cie grozi poparzeniem.7OPIS URZ1DZENIAElementy p yty ceramicznejPRZED PIERWSZYM U7YCIEMPierwsze czyszczeniePrzed w# czeniem p#yty po raz pierwszy nale y j przetrze1 wilgotn, ciereczk, aby usun 1 ewentualne pozosta#o, ci po procesie produkcji. Do mycia p#yty nie wolno stosowa1 ostrych i szoruj cych, rodków czyszcz cych, gdy mo na uszkodzi1 ceramiczn powierzchni' urz dzenia!8OBS*UGA P*YTY CERAMICZNEJPo w# czeniu p#yty mo e by1 s#yszalny przez chwil' szum. Jest to cecha w#asna wszystkich p#yt ceramicznych, która nie wp#ywa ujemnie na funkcjonowanie oraz trwa#o, 1 urz dzenia. Pola grzejne obs#uguje si' poprzez pokr't#a na panelu piekarnika lub oddzielnym panelu steruj cym.WskaOnik zgromadzonego ciep aPo wy# czeniu pola grzejnego lub ca#ej p#yty, zgromadzone ciep#o jest sygnalizowane poprzez pod, wietlenie wskaBników przy danym polu. Po wy# czeniu pola grzejnego, wskaBnik zgromadzonego ciep#a zga, nie dopiero po ca#kowitym ostygni'ciu pola grzejnego. Zgromadzone ciep#o mo na wykorzysta1 do topienia i podtrzymywania potraw w stanie ciep#ym (po wy# czeniu p#yty). Przez ca#y czas, kiedy wskaBnik zgromadzonego ciep#a jest pod, wietlony, istnieje zagro enie poparzenia po dotkni'ciu pola grzejnego.Uwaga! W przypadku przerwy w dop#ywie pr du, wskaBnik zga, nie i w ten sposób przestanie funkcjonowa1 sygnalizowanie przestrzegaj ce przed poparzeniem. W takim przypadku nale y zachowa1 ostro no, 1, poniewa mimo braku sygnalizowania o zgromadzonym cieple pola mog by1 jeszcze gor ce.9PRAKTYCZNE RADYNaczynia do gotowaniaDobry rezultat gotowania zale y od w#a, ciwo, ci u ywanych naczy". Przy zakupie nowych garnków i patelni nale y zwróci1 uwag' na, rednic' dna, gdy producent cz'sto podaje górn, rednic' kraw'dzi naczynia. w przypadku garnków aluminiowych lub miedzianych) powoduje zarysowania powierzchni p#yty podczas przesuwania naczynia. Stosowa1 wysokie naczynia do gotowania potraw z du aby potrawa nie wykipia#a. Zwraca1 uwag', aby naczynie by#o ustawione na, rodku pola grzejnego i zakrywa#o nagrzewan /oznaczon powierzchni'. ] Personelowi zak#adu serwisowego nale y poda1 dok#adne informacje, które b'd pomocne w ustaleniu usterki i podj'ciu decyzji o konieczno, ci wizyty montera. Dla personelu zak#adu serwisowego istotne s nast'puj ce informacje:- jakie s objawy usterki, - w jakich okoliczno, ciach wyst'puje usterka. Przy zg#oszeniu nale y poda1 model oraz numer produktu/seryjny urz dzenia. Zalecamy zapisanie tych danych poni ej: PNC (9 cyfr)........................................................ ]


  WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EHL6625P

  Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
  W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

  Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EHL6625P.

  Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
  Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Podręcznik użytkownika produktu Aeg Agb625f7nx

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika produktu Aeg Agb625f7nx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika produktu Aeg Agb625f7nx